Декларации на общинската администрация

Образци на одобрените декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ):

- Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 107а, ал. 4 от КТ и параграф 1, т. 7 от ДР на ЗПКОНПИ;
Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 7а, ал. 2 и чл. 29 от ЗДСл и параграф 1, т. 7 от ДР на ЗПКОНПИ;


Декларации по ЗПУКИ /отменен с ДВ., бр. 7 от 19.01.2018 г./

Тук са публикувани декларациите на служителите в общинска администрация - град Исперих и на кметовете на населени места на територията на община Исперих, както и на управителите на общински дружества по чл. 12 в изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

В сила от 01.01.2009 година

Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

Чл. 12. Лице, заемащо публична длъжност, подава:
1. декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5;
2. декларация за частни интереси; декларацията е по образец съгласно приложението;
3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2;
4. декларация за частен интерес по конкретен повод.

Чл. 17. (1) Лицето, заемащо публична длъжност, подава декларациите по чл. 12 пред органа, който го избира или назначава, или пред съответната комисия - за лице по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3.

(2) Декларациите се обявяват на интернет страницата на органите по ал. 1 при спазване на Закона за защита на личните данни.