Декларации на общинската администрация

 

Нормативна уредба и образци

ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(
Обн. - ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 20 от 06.03.2018 г., в сила от 06.03.2018 г.; доп., бр. 21 от 09.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.; доп., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г.; изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 07.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм., бр. 79 от 08.10.2019 г.; изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.; изм. и доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.; засегнат от ЗИД на Закона за здравето, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.; изм., бр. 69 от 04.08.2020 г.; доп., бр. 70 от 07.08.2020 г., в сила от 07.08.2020 г.)

НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
(Обн. - ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. Приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г.)

(Относно: приложението на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) при изпълнение на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) )

Становище на КЗЛД с рег.№ НДМСПО-01-194/28.03.2018г. и № НДМСПО-01-576/11.06.2018г., гр.София 03.07.2018г.
Образец № 1 Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 107а от КТ, респ. §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ За служители по § 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ на трудово правоотношение
Образец № 2 Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 7, ал.2 от ЗДСл., респ. §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ За служители по § 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ на служебно правоотношение /държавни служители/
Образец № 3 Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с § 2, ал.1, т.2 и т.3, респ. §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ За служители по § 2, ал.1, т.2 и т.3 от ДР на ЗПКОНПИ – трудово и служебно правоотношение
Образец № 4 Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

За служители по § 2, ал.1, от ДР на ЗПКОНПИ – трудово и служебно правоотношение

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (част I и част II )

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 4, АЛ.2 ОТ НОРИПДУКИ
Дата на актуализация: 04.04.2022 год.


СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ – ЗАДЪЛЖЕНИ ПО ПАРАГРАФ 2, АЛ.1, Т.1, т.2 и т.3 ОТ ДР НА ЗПКОНПИ, ВЪВ ВР. С ЧЛ. 38, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ,
(ПУБЛИЧНОСТ съобразно чл. 4, ал.3 и ал.4 от НОРИПДУКИ)

 1. Инж. БЕЛГИН ШУКРИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
 2.  Ариф Васви Ахмед – Зам.-кмет при Община Исперих
 3.  Аксел Мехмед Кючюк – Зам.-кмет при община Исперих
 4. Севим Адем Махмуд – Секретар на Община Исперих
 5. Арх. Симеон Радмилов Карастоянов – Гл. архитект на Община Исперих
 6. Георги Александров Георгиев – Кметски наместник на с. Конево
 7. Веселинка Данчева Илиева – Кметски наместник на с.Малък Поровец
 8. Джелил Мехмед Азис – Финансов контрольор на Община Исперих
 9. Нурджан Ерджан Исмаил - Вътрешен одитор
 10. Синан Сабри Ахмед – Главен счетоводител на Община Исперих
 11. Айлин Джеват Шукриева – Началник-отдел „ОП“ при Община Исперих
 12. Айлин Метин Мехмед – Гл. експерт „ОП“ при Община Исперих
 13. Айтен Галиб Шабан – Ст. специалист при Община Исперих /с. Духовец/
 14. Айше Хюсеин Хасан – Гл. спец. “Проекти“ при Община Исперих
 15. Алина Георгиева Вълева – Ръководител на ЦЛУТМУ, гр.Исперих
 16. Алтан Салиев Билялов – Гл. експерт „Транспорт“ при Община Исперих
 17. Андрей Иванов Андреев – Счетоводител при Община Исперих
 18. Анифе Рами Махмуд – Ст. счетоводител при Община Исперих
 19. Аница Иванова Костова – Гл. експерт „Образование и младежки дейности“ при Община Исперих
 20. Антон Димитров Христов – Гл. спец. „Наемни отношения“ при Община Исперих
 21. Байтар Касим Кадир - Ст. специалист при Община Исперих /с. Драгомъж/
 22. Бедри Басри Азиз – Мл. експерт „Техн. обсл. и обезп.“ при Община Исперих
 23. Весиле Ахмед Афуз - Ст. специалист при Община Исперих /с. Йонково/
 24. Виолета Стоянова Димитрова – Ст. счетоводител при Община Исперих
 25. Галина Кирилова Иванова – Началник отдел „Проекти“ при Община Исперих
 26. Галя Николова Стефанова – Гл. експерт „МДТ“ при Община Исперих
 27. Галя Христова Добрева – Началник отдел „МДТ“ при Община Исперих
 28.  Ганиме Себайдин Аляйдин – Гл. специалист при Община Исперих /с. Лъвино/
 29.  Гюлшен Осман Хабил – Гл. спец. ГРАО при Община Исперих
 30.  Гюлнур Хасан Мюрсел–Мехмед – Юрисконсулт при Община Исперих
 31.  Гюлфем Гюрсел Салим – Ст. специалист при Община Исперих /с. Белинци/
 32.  Гюнай Невзат Сали – Гл. експерт „Транспорт“ при Община Исперих
 33.  Денис Гюнур Фикрет – Директор ОП „Чистота“
 34.  Диана Неделчева Димитрова – Ст. спец. „Касиер-счетоводител“ при Община Исперих
 35.  Димка Стефанова Стефанова – Гл. спец. „ТРЗ“ при Община Исперих
 36.  Едис Сезгин Назъм - Мл. експерт „УОИ“ при Община Исперих.
 37.  Емел Бейхан Хасан – Ст. специалист при Община Исперих /с. Вазово/
 38.  Емел Енвер Сабри – Гл. специалист „Незаконно строителство“ при Община Исперих
 39.  Емине Севди Сабри - Ст. специалист при Община Исперих /с. Бърдоква/
 40.  Емине Динчер Хасан – Стажант-одитор при Община Исперих
 41.  Ерол Ваид Закир - Ст. експерт „Инв. контрол“ при Община Исперих
 42.  Ерол Незаат Мустафа – спец. „Социални дейности“ при Община Исперих /ЦЛТУМУ, гр.Исперих/
 43.  Зехра Садък Селим – Мл. спец. „Обредни дейности“ при Община Исперих
 44.  Зехра Ахмед Мурад – Спец. „Общински пазар“ при Община Исперих
 45.  Зухал Исмаил Байрактар-Ниязи – спец. „Социални дейности“ при Община Исперих /ЦЛТУМУ, гр.Исперих/
 46.  инж. Ибрахим Ахмед Мемиш – Директор Дирекция „УТИЕОСМДТ“ при Община Исперих
 47.  Иван Димитров Иванов – Ст. специалист при Община Исперих /с. Конево/
 48.  Иванка Стефанова Стойкова - Ст. спец. „Финансист“, с. Свещари
 49.  Илдъз Рашидовна Яхова – Мл. експерт „ЧР“ при Община Исперих
 50.  Исмаил Айдън Исмаил – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Исперих
 51.  Кадир Ибрахим Кадир – Мл. спец. „Младежки медиатор“ при Община Исперих
 52.  Кадир Неджати Гьоч – Технически сътрудник при Община Исперих
 53.  Кенан Заид Кадир – Служител по сигурността при Община Исперих
 54.  Къймет Исмет Ариф – Директор Дирекция „АИО и ОП“ при Община Исперих
 55.  Кяние Хюсеин Мехмед - Ст. специалист при Община Исперих /с. Печеница/
 56.  Лейля Адем Бейтула – Гл. спец. „МДТ“ при Община Исперих
 57.  Лейля Бейзат Кадир – Гл. експерт „ФУЧР“ при Община Исперих
 58.  Любица Иванова Бочева – Ст. юрисконсулт при Община Исперих
 59.  Меличкан Орхан Мухарем – Ст. специалист при Община Исперих /с. Лудогорци/
 60.  Мехмед Кадир Мехмед – Ст. спец. "Спорт" при Община Исперих
 61.  Мустафа Хасан Родоплу – Ст. спец. "Култура" при Община Исперих
 62.  Надежда Осман Хюсеин – Ст. специалист при Община Исперих /с. Голям Поровец/
 63.  Налян Свиленова Христова - Юрисконсулт при Община Исперих
 64.  Невин Османова Хакъ – Мл. експерт ГРАО при Община Исперих
 65. Невин Февзи Мустафа – Ст.специалист при Община Исперих /с.Яким Груево/
 66.  Нейлин Мехмед Ахмед - Младши експерт "Проекти" при Община Исперих
 67.  Нергюл Мехмед Юзеир - Ст. специалист при Община Исперих /с. Подайва/
 68.  Нехире Бекир Юмер – Гл. експерт „Финансист“ при Община Исперих
 69.  Неше Селятин Махмуд – Счетоводител при Община Исперих
 70.  Нилифер Мехмед Ахмед - Ст. специалист при Община Исперих /с. Къпиновци/
 71.  Нуртен Ахмед Мехмед – Гл. експерт „Здравеопазване“ при Община Исперих
 72.  Нуртен Хасанова Абтулова – Началник отдел „ОС“ при Община Исперих
 73.  Октай Юнал Ахмед – Мл. експерт „УТД“ при Община Исперих
 74.  Орлин Алеков Йосифов – Спец. „Общински пазари“ при Община Исперих
 75.  Петър Иванов Петров – Гл. спец. "Култура" при Община Исперих
 76.  Петя Димитрова Нинова – Социален работник при Община Исперих
 77.  Полина Георгиева Маринчева – Мл. експ. "Екология" при Община Исперих
 78.  Разия Рамадан Ибрям – Мл. експерт „Технически сътрудник“ при Община Исперих
 79.  Росица Стоянова Иванова – Началник отдел „АО ГРАО“ при Община Исперих
 80.  Садие Ридван Хюсеин - Ст. специалист при Община Исперих /с. Старо Селище/
 81.  Садие Салиева Ахмедова – Ст. спец. "МДТ" при Община Исперих
 82.  Сали Селим Юмер – Гл. експ. “ИТ“ при Община Исперих
 83.  Светослава Валентинова Цанева – Мл. експерт "Икономист" при Община Исперих
 84.  Сейде Мехмедова Султанова – Гл. спец. "Сътрудник ОбС" при Община Исперих
 85.  Сенай Метин Сали – Ст. спец. „Весели ритуали“ при Община Исперих
 86.  Сердан Мехмед Мустафа - Ст. специалист при Община Исперих /с. Средоселци/
 87.  Сибел Османова Шукриева - Ст. специалист при Община Исперих /с.Свещари/
 88.  Снежина Данова Велинова – Ст. спец. при Община Исперих /с.Райнино/
 89.  Сюзан Метин Али – Мл. експерт „МДТ“ при Община Исперих
 90.  Сюлбие Сабит Ахмед – Гл. спец. “Човешки ресурси“ при Община Исперих
 91.  Танжу Себайтин Рамадан – Началник отдел „БС“ при Община Исперих
 92.  Татяна Анатолиевна Николова – Секретар МКБППМН при Община Исперих
 93.  Тензиле Басри Хюсеин – Гл. спец. “АУОС“ при Община Исперих
 94.  Тензиле Салим Хасан - Ст. специалист при Община Исперих /с. Китанчево/
 95.  Теодора Костадинова Христова – Счетоводител при Община Исперих
 96.  Тюркян Джейлян Аптула – Ст.специалист при Община Исперих /с.Малък Поровец/
 97.  Тюркян Фикрет Рамадан Мл. експерт „ЦИУ“ при Община Исперих
 98.  Фатме Мехмед Селяйдинова – Гл. специалист при Община Исперих /с. Тодорово/
 99. Фатме Ялчънова Алиосманова – Психолог при Община Исперих
 100.  Фатмегюл Мустафа Фаик – Ст. спец. „Финансист“ при Кметство с. Подайва
 101.  Февзие Акиф Мехмед – Ст. специалист при Община Исперих /с. Малко Йонково/
 102. Ферад Гюрсел Ферад – Мл. експерт „Етажна собственост“ при Община Исперих
 103.  Ферхан Неджат Халил – Мл. експерт „ИТ“ при Община Исперих
 104.  Фикрие Юзеирова Хамзова – Гл. спец. „Икономист“ при Община Исперих
 105. Хайрие Мехмедова Адилова - Ст. специалист при Община Исперих /с. Делчево/
 106.  Инж. Халюк Хюсеин Хюсеин – Началник отдел „ТСУ“ при Община Исперих
 107.  Хюлкяр Акиф Ариф – Мл. експерт „Строителство“ при Община Исперих
 108. Хюлия Хидает Хайри – спец. „Социални дейности“ при Община Исперих /ЦЛТУМУ, гр.Исперих/
 109.  Ценка Иванова Радославова – Ст. юрисконсулт при Община Исперих
 110.  Шерфидин Мехмедали Хамди – Ст. специалист при Община Исперих /с. Яким Груево/
 111.  Янка Георгиева Митева – Директор Дирекция „ИРФ“ при Община Исперих
 112.  Емилия Иванова Германова – Директор на Исторически музей – Исперих
 113.  Емине Бюнаймин - Управител на ДСП Исперих
 114.  Искра Цанкова Иванова – Директор „Общинска библиотека“
 115.  Нермин Хасанова Арифова – Ръководител на ЦНСТДМУ
 116.  Снежана Данаилова Йорданова – Управител на КСУДС „Лудогорие“, град Исперих
 117.  Айджан Зюлябедин Дахил – Директор ДГ „Щастливо Детство“, с. Китанчево
 118.  Байсе Юнуз Мехмед – Директор ДГ „Дора Габе“, с. Лудогорци
 119.  Гюлсинем Хамди Незир – Директор ДГ „Щастливо детство“, град Исперих
 120.  Гюлчай Дуран Исмаил – Директор ДГ „Осми март“, с. Яким Груево
 121.  Диана Иванова Каракушева – Директор ДГ „Мечо Пух“, град Исперих
 122.  Елфиде Али Фаик – Директор ДГ „Радост“, с. Подайва
 123.  Искра Борисова Ралчева - Директор ДГ „Първи юни“, град Исперих
 124.  Йорданка Димитрова Нанева – Директор ДГ „Радост“, с. Свещари
 125.  Мериян Джемил Шаиб – Директор ДГ „Детелина“, с. Делчево
 126.  Мирослава Великова Йорданова – Директор ДЯ „Малечко Палечко“, град Исперих
 127.  Нежиля Ариф Исмаилова – Директор ДГ „Щастливо детство“, с. М. Поровец
 128.  Несрин Салим Етем – Директор ДГ „Братя Грим“, с. Тодорово
 129.  Себиле Сеид Велиева – Директор ДГ „Кокиче“, с. Вазово
 130.  Сюзан Ниязи Назиф – Директор ДГ „Слънце“, град Исперих
 131.  Фатме Ибрахим Мустафа – Директор ДГ „Кокиче“, с. Йонково