Съобщение

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в rp. Исперих, с. Къпиновци, с. Лъвино, с. Печеница, с. Подайва и с. Средоселци, община Исперих.
09. 09. 2021 г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.061-0003 „РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ИСПЕРИХ“

„РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ИСПЕРИХ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
01. 09. 2021 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Със заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София ...
01. 09. 2021 г.

ОБЯВА за ползване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003-C01

ОБЯВА за ползване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003-C01 „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“
31. 08. 2021 г.

РЕШЕНИЕ № РУ - 26 - ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШЕНИЕ № РУ - 26 - ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Исперих 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност да се окаже заничително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

 

30. 08. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЕМЕЛ БАСРИ АХМЕД от гр. Исперих, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда" в гр. Исперих, кв. 5, УПИ XVIII-2478
26. 08. 2021 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

НЕВЕН АЛИПИЕВ ИЛИЯНОВ от с. Брестовене, общ. Завет уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" в гр. Исперих, кв. 24, УПИ XVII-2245 ...
26. 08. 2021 г.