Обява за наличие на инвестиционно предложение

ИСКРА СЕРАФИМОВА СЕСТРИНСКА от гр. София уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в гр. Исперих, УПИ II-538, кв. 186 по ЗРП на гр. Исперих ...
06. 06. 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАО” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
01. 06. 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /УТИЕОСМДТ/” В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
01. 06. 2023 г.