Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Обява за конкурс за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих
Дата на публикуване: 13.01.2021 г.


На 28.01.2021 г. редовно заседание на Общински съвет Исперих.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" при Общински съвет - Исперих

На 21.01.2021 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2021 год.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализиране на Програмата за реализиране на Общинския план за развитие 2014-2020 г. към Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради.
Приложение: Становище към докладната записка.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ.
Приложение: Становище към  докладната записка.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, собственост на Община Исперих през 2021 год.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот II-3 в квартал 9 по регулационния план на с. Къпиновци на собственика на законно построените сгради в имота.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот VIII-322 в квартал 45 по регулационния план на с.Тодорово на собственика на законно построените сгради в имота.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

8. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр.Исперих на 17.02.2021 год.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих.

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,   находящ се в с. Вазово, община Исперих чрез публичен търг.

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,   находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.

12. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приеманe на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2021 г.

Айдън ХЮСЕИН
Председател на Постоянна комисия по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси" при Общински съвет - Исперих

На 21.01.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2021 год.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност.
Приложения: 
- Становище към докладната записка;
- Заповед на Ипълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

4. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих през 2020 год.
Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Исперих за 2020 г.

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на Постоянна комисия по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" при Общински съвет - Исперих

На 21.01.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр.Исперих на 17.02.2021 год.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Промяна на Решение № 151 по Протокол № 20 от 22.12.2020 год. на Общински съвет – Исперих по отношение на допусната фактическа грешка.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2021 год.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализиране на Програмата за реализиране на Общинския план за развитие 2014-2020 г. към Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради.
Приложение: Становище към докладната записка.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ.
Приложение: Становище към  докладната записка.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, собственост на Община Исперих през 2021 год.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност.
Приложения: 
- Становище към докладната записка;
- Заповед на Ипълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

Дамян МИЛЕВ
Председател на Постоянна комисия по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет - Исперих

На 21.01.2021 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по ЗПКОНПИ ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2021 год.

Хамди НУРУЛА
Председател на Постоянна комисия по ЗПКОНПИ


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура и духовни дейности" при Общински съвет - Исперих

На 22.01.2021 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по "Образование, култура и духовни дейности"ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих през 2020 год.
Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Исперих за 2020 г.

2. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приеманe на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2021 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 2021 г.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2021 год.

Екатерина ВЕЛИКОВА
Председател на Постоянна комисия по "Образование, култура и духовни дейности"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Младежта, спорта и туризма" при Общински съвет - Исперих

На 22.01.2021 г. от 13:30 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по "Младежта, спорта и туризма"ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2021 год.

Христо АРГИЛОВ
Председател на Постоянна комисия по "Младежта, спорта и туризма"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Здравеопазване и социални дейности" при Общински съвет - Исперих

На 22.01.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по "Здравеопазване и социални дейности"ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност.
Приложения: 
- Становище към докладната записка;
- Заповед на Ипълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 год.

4. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих през 2020 год.
Приложение: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Исперих за 2020 г.

5. Докладна записка отинж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год.

Д-р Ферай АХМЕДОВА
Председател на Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални дейности"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори" при Общински съвет - Исперих

На 22.01.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала на Община Исперих, Постоянната комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори"ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,   находящ се в с. Вазово, община Исперих чрез публичен търг.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,   находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот II-3 в квартал 9 по регулационния план на с. Къпиновци на собственика на законно построените сгради в имота.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот VIII-322 в квартал 45 по регулационния план на с.Тодорово на собственика на законно построените сгради в имота.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Промяна на Решение № 151 по Протокол № 20 от 22.12.2020 год. на Общински съвет – Исперих по отношение на допусната фактическа грешка.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 год.

Зейти ФЕРАИМ
Председател на Постоянна комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори"