Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - МКБППМН

 

СЪСТАВ на МКБППМН - ИСПЕРИХ 

/съгласно Заповед №12/04.01.2016 г. на кмета на община Исперих/

Председател:  – Айджан Ахмед Бейтула -  Зам.-кмет на Община Исперих;       

Заместник - председател: Севим Адем Махмуд - Секретар на  Община Исперих;    

Секретар: Татяна  Анатолиевна Николова;      

Членове:

1.  Валентин Петров Димитров - ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих;   

2.  Стела Грозева Петрова – Началник отдел „ЗД” в дирекция „СП” – Исперих;      

3.  Исмаил Айдън – Директор дирекция „Хуманитарни дейности”- Община Исперих;      

4.  Дарина Пенкова Пешева – старши експерт „Социална политика”;      

5.  Йълмаз Касим Ефраим - директор на ОУ  "Хр.Ботев" - с. Лудогорци; 

6.  Пламен Цанев Петров – зам.-директор  на  ОУ "В. Априлов" - гр. Исперих;  

7.  Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ "В. Априлов" - гр. Исперих;

ФУНКЦИИ НА  МКБППМН

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината;

Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

Разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълно-летни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата;

Съдейства на децата, излезли от Социално- педагогически интернати, Възпи-тателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;

Обединява и мобилизира усилията на всички институции за реализиране на държавната политика в борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетни и непълнолетни;

Координира превантивната дейност срещу противообществените прояви на всички звена и оказва помощ при организирането и провеждането на конкретни мерки.

 СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ЗА 2016 ГОДИНА

     1. Петя Николова Раданова

     2.  Миглена Борисова Дечкова

     3. Емине Акиф Расим

     4. Ридван Исмаил Исмаил

     5. Фатме Ялчънова Алиосманова

     6. Пламен Цанев Петров

Контакти:

Секретар на МКБППМН – Т. Николова

Тел.: 08431/21-78, вътр.: 131