Административни услуги "Местни данъци и такси"


1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на ползване

Необходими документи: Удостоверение за наследници /при необходимост/; Техническа характеристика на имота;
За незавършено строителство - документ, удостоверяващ степента на завършеност