Административни услуги "Местни данъци и такси"


1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения