Местни данъци и такси

  Вид услуга Правно основание Срок Такса
1 Издаване на удостоверение по декларирани данни

ЗМДТ

5 дни
3 дни
8 часа
2,00 лв.
4,00 лв.
6,00 лв.
2 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

ЗМДТ

7дни
3дни
1ден
 

физ.л.-5,00лв.
физ.л.-10,00лв.
физ.л.-15,00лв.

юр.л.-7,00лв.
юр.л.-14,00лв.
юр.л.-20,00лв.

3 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

чл.4, ал.3 във връзка с чл.52 от ЗМДТ

3 дни
8 часа
2,00 лв.
4,00 лв.
4 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, земеделска земя, право на ползване, право на строеж и за собственост

ЗМДТ

5 дни
3 дни
8 часа

ФЛ - 5,00 лв.
ФЛ - 10,00 лв.
ФЛ - 15,00 лв.

ЮЛ - 7,00 лв.
ЮЛ - 14,00 лв.
ЮЛ - 20,00лв.

5 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство ЗМДТ 3 дни
1 ден
1 час
2,00 лв.
4,00 лв.
6,00 лв.
6 Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

ЗМДТ

5 дни
3 дни
8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
7 Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения

ЗМДТ

1час 2,00 лв.
8 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87, ал.6 ДОПК) ЗМДТ 5 дни
3 дни
8 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
9 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал.1 ДОПК ЗМДТ По норматив Безплатна
10 Искане съгласно чл.171 от ДОПК ЗМДТ - Безплатна
11 Искане за закриване на партиден номер ЗМДТ - Безплатна
12 Данъчни консултации ЗМДТ - Безплатна
13 Удостоверение за дължим размер на патентния данък ЗМДТ - Безплатна
14 Издаване на удостоверение за ползване на облекчение по чл.58, ал.4 и 3 от ЗМДТ ЗМДТ 7дни
3дни
1ден
2,00 лв.
4,00 лв.
6,00 лв.
15 Издаване на удостоверение за платен изискуем данък ЗМДТ - Безплатна
16 Заверено копие от данъчна декларация ЗМДТ 5дни
3дни
1ден
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
17 Издаване на удостоверения и справки по искане на ФЛ и ЮЛ - - Безплатна
18 Такса за притежаване на куче ЗМДТ - 2,00 лв.