Търговия и туризъм

  Вид услуга Правно основание Срок Такса
1 Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин Закон за пчеларството 14 дни Безплатна
2 Издаване на удостоверение за пчели и пчелни семейства Закон за пчеларството - Безплатна
3 Уведомителен режим - вписване на търговски обект Наредба №8 на ОбС Исперих - Безплатна
4 Издаване на разрешение за удължено работно времена заведения за хранене, развлечение, настаняване и търговия Наредба №8 на ОбС Исперих - Безплатна 
5 Категоризация на заведения за хранене и развлечения  Закон за туризма, чл.10, ал.3 2месеца По тарифа към ЗТ
6 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване Закон за туризма, чл.10, ал.3 2месеца По тарифа към ЗТ
7 Заверка на дневници(регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали чл.9, ал.2 - Безплатна
8 Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито Наредба №8 на ОбС Исперих 7 дни  25,00 лв.
9 Заверка на хотелски регистър Закон за туризма чл.49, ал.2 - Безплатна
10 Отписване на търговски обект Наредба №8 на ОбС Исперих - Безплатна