Наредби на Общински съвет - Исперих

 

ДЕЙСТВАЩИ НАРЕДБИ

Наредба № 1
За осигуряване на обществения ред в населените места на Община Исперих (приета на заседание на ОбС Исперих с Решение 144 от 01.12.2005 год. доп. с Решение № 229 на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010 г., изм. с Реш. № 88/04.12.2015 г. на Адм. съд - Разград, изм. с Реш. № 22 от 25.02.2019 г. на Адм. съд - Разград )

Наредба № 3
За определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих (приета с Решение № 302 по Протокол № 36 от 20.12.2013 год. на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 504/30.04.2015 г. по Протокол № 57 на ОбС – Исперих на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 56/25.02.2016 г. по Протокол № 8 на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 214/ 29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 459 /25.01.2018 г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 622/24.01.2019 г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 62/23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 441/22.12.2022 г. по Протокол № 54 на ОбС Исперих)

Наредба № 6
За предоставяне на общински концесии - отменена с Решение № 320/31.08.2007г. с Протокол № 44 на Общински съвет Исперих (приета на заседание на ОбС Исперих с Решение № 167 от 19.01.1998 год. с Протокол № 22)

Наредба № 7
За организацията и управлението на общинските пазари на територията на Община Исперих (- приета с Решение № 180 по Протокол № 24 от 18.03.2013 год. на Общински съвет - Исперих)

Наредба № 8
За търговската дейност на територията на Община Исперих (приета с Решение № 181 по Протокол № 24 от 18.03.2013 год. на Общински съвет - Исперих, изм. с Решение № 1/26.01.2017 год. по адм. дело № 158/2016 год. на Адм. съд - Разград)

Наредба № 9
За разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих (приета с Решение № 198 по Протокол № 17 от 14.09.2016 г. на Общински съвет Исперих, изм. и доп. с Решение № 376 по Протокол № 33 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Исперих)

Наредба № 11 (дата на публикуване: 21.05.2019 г.; дата на последна промяна: 27.04.2023 г.)
За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих (Приета с Решение № 685 по Протокол № 61 от 24.04.2019 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 205 от 28.04.2021 г. по Протокол № 25 на ОбС Исперих; изм. с Решение № 382 по Протокол № 47 от 28.07. 2022 г. на ОбС Исперих; изм. с Решение № 453 на ОбС Исперих по Протокол № 55 от 26.01.2023 г.; изм. и доп. с Решение № 493 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год. на ОбС Исперих; изм. и доп. с Решение № 503 от 31.05.2023 год. по Протокол № 61 на ОбС Исперих).
Приложение: Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих (*.xlsx)

Наредба № 12
За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих (приета с Решение № 300 по Протокол № 36 от 20.12.2013 год. на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 28 от 28.07.2021 г.)

Наредба № 13
За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Исперих (Приета с Решение № 112 по протокол 19 от 12.05.2005 г.; допълнена и изменена с Решение № 121 по протокол 20 от 30.01.2009 г.; изменена с Решение № 64 от 08.05.2019 г. на Административен съд Разград, изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 58 от 30.03.2023 г. на ОбС Исперих; изм. и доп. с Решение № 31 по Протокол № 4 от 29.01.2024 г. на ОбС Исперих)

Наредба № 18
За поемане, обслужване и управление на общински дълг от Община Исперих (приета с Решение № 299 по Протокол № 36 от 20.12.2013 год. на ОбС - Исперих)

Наредба № 19
За управление на общинските пътища в община Исперих (Приета с Решение № 250 по Протокол № 40 /28.04.2010 год. на ОбС Исперих; изм. и доп. с Решение № 360 от 29.06.2017 г. по Протокол № 32 на Общински съвет  Исперих)

Наредба № 20
За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Исперих (Приета с Решение № 256 по Протокол № 42 от 16.06.2010 г.; изменена с Решение № 64 от 08.05.2019 г. на Административен съд Разград)

Наредба № 22
За организацията на движението по улиците на Община Исперих (приета с Решение № 169 по Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на ОбС - Исперих; изм. и доп. с Решение № 377 по Протокол № 33 от 27.07.2017 г. на ОбС Исперих)

Наредба № 23
За условията и реда за изграждане и функциониране на система за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на общинския план за развитие на община Исперих (приета с Решение № 398 по Протокол № 44 от 21.07.2014 год. на ОбС - Исперих)

Наредба № 24
За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Исперих (приета с Решение № 447 по Протокол № 49 от 12.12.2014 год. на ОбС - Исперих)

Наредба № 25
За управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Исперих (приета с Решение № 500 по Протокол № 57 от 30.04.2015 год. на ОбС - Исперих; изм. с Решение № 133 от 29.10.2019 г. по АД № 215/2019, постановено от АС-Разград)

Наредба № 26
За условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (Приета с Решение № 524, Протокол № 58 от 27.05.2015 г., в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на Община Исперих; изм. и доп. с Решение № 32 по Протокол № 4 от  29.01.2024 г. на Общински съвет Исперих)

Наредба № 27
За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих (приета с Решение № 503/ 30.04.2015 г., Протокол № 57 от 30.04.2015 г. на ОбС - Исперих, изменен и допълнен с Решение № 540 от 30.07.2015 г., по Протокол № 60 на Общински съвет – Исперих; изменен с Решение № 138 от 19.05.2016 г. по Протокол № 12 на ОбС - Исперих)
Приложения:
- Приложение № 1 - Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ на общински недвижими имоти
- Приложение № 2 - Схема за определяне на зоните в гр. Исперих

Наредба № 28
За управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих (приета с Решение № 539 по Протокол № 60 от 30.07.2015 г. на Общински съвет Исперих; изменена с Решение № 483 по Протокол № 43 от 29.03.2018 г. на Общински съвет Исперих; изм. с Решение № 330 по Протокол № 41 от 31.03.2022 г.; изменена с Решение № 481, Протокол № 58 от 30.03.2023 г.)

Наредба № 29
За условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Исперих (приета с Решение № 207 по Протокол № 18 от 29.09.2016 г.; изм. и допълнен с Решение № 365 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г.)
Приложение № 1 към чл. 14: Заявление за прием на деца в предучилищна възраст в детски градини/училища на територията на Община Исперих (*.doc)

Наредба № 30
за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър (приета с Решение № 208 по Протокол № 18 от 29.09.2016 г. на ОбС - Исперих)
Приложение по чл. 2, ал. 1: Регистър на общинските детски градини на територията на община Исперих (*.xls)

Наредба № 31 - НОВА
за охрана и опазване на селскостопанското имущество (приета с Решение № 460 по Протокол № 40 от 25.01.2018 г. на ОбС - Исперих)


ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ

Наредба № 2 - ОТМЕНЕНА
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих

Наредба № 3 - отменена
За определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих (приета с решение № 23/28.02.2008г. на ОбС – Исперих, протокол № 6; изменение в чл. 28 и 35 с Решение на ОбС – Исперих № 120/30.01.2009г, протокол № 20; изменение с Решение № 202/28.12.2009г. на ОбС – Исперих , протокол № 34; изм. с Решение № 291 от 28.01.2011г., протокол № 50)

Наредба № 4 - отменена
За предоставяне под наем на общински помещения и терени за развитие на стопански и административни дейности (приета на заседание на ОбС Исперих на 03.10.1996 год. - Протокол № 12)

Наредба № 5 - ОТМЕНЕНА
За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при Община Исперих (приета с Решение № 122 по Протокол № 20/30.01.2009 год.; доп. в чл. 40, 41 и 42 с Решение на ОбС - Исперих № 221/15.02.2010 г. по Протокол № 36, допълнена с Решение № 67 по Протокол № 13/22.05.2012 год. на ОбС - Исперих; доп. с Решение № 225 по Протокол № 29/21.06.2013 год. на ОбС - Исперих)

Наредба № 7 - отменена с Решение № 180 по Протокол № 24 от 18.03.2013 год. на Общински съвет - Исперих

Наредба № 8 - (приета с Решение № 273/1 по протокол № 45 от 23.04.2003 год., влиза в сила от 01.05.2003 г. и отменя сега действаща Наредба № 8, приета с решение на ОбС - Исперих Протокол № 28 от 28.09.1998 г., изменение в чл. 37 с Решение на ОбС - Исперих № 88 от 26.09.2008 год.; отменена с Решение № 181 по Протокол № 24 от 18.03.2013 год. на Общински съвет - Исперих)

Наредба № 10 - ОТМЕНЕНА
За упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества (приета с Решение № 201/1, протокол № 34/2002г. на Общински съвет Исперих)

Наредба № 11
За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих (приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013 год.; изп. и доп. с Решение № 525 по Протокол 58 от 27.05.2015 г. на ОбС - Исперих, изм. и доп с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп.с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016г., изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, доп. с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих; изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г. на ОбС - Исперих, доп. с Решение № 398 по Протокол № 35  от 27.09.2017 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение № 449 по Протокол 39 от 29.12.2017 г.).
Приложение: Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих (*.xls)

Наредба № 11 - отменена
За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих (приета с Решение № 24 по протокол № 6/ 28. 02. 2008г; изм. с решение № 45/30.04.2008г. ; изм. с Решение № 169/14.08.2009г. на ОбС – Исперих, протокол № 29 от 14.08.2009г.; изм. с Решение № 209 / 28.12.2009 г. на ОбС – Исперих, протокол № 34; изм. с Решение № 225 /15.02.2010 г. на ОбС – Исперих, Протокол №36; доп. с Решение № 230 на ОбС Исперих по Протокол 38/29.03.2010 г.; изм. с Решение № 292 от 28.01.2011г., протокол № 50; изм. с Решение № 16/27.12.2011г. на ОбС - Исперих, Протокол № 4; изм. и доп. с Решение № 51/18.04.2012г. на ОбС - Исперих, Протокол № 11; изм. с Решение № 36/30.07.2012 год. на Административен съд - Разград)

Наредба № 12 - отменена
За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет (приета с Решение 83 от 16.12.2004 год. /протокол № 15/)

Наредба № 14 - ОТМЕНЕНА
За придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Исперих (приета с Решение №175/26. 04. 2006г.)

Наредба № 15 - ОТМЕНЕНА
За организация и управление на гробищните паркове в град Исперих и кметствата на Община Исперих (приета на основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА с Решение №176/26.04.2006г.)

Наредба № 16 - ОТМЕНЕНА
За провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество при Община Исперих (приета с Решение № 123 по Протокол 20 от 30.01.2009 год.; изм. и доп. в чл. 2, в прил. 1 и в Раздел V с Решение на ОбС - Исперих № 222/15.02.2010 год. по Протокол № 36)

Наредба № 18 - отменена
За поемане, обслужване и управление на общински дълг от Община Исперих (приета с Решение № 152 по Протокол № 25 от 20.06.2009г. на ОбС - Исперих)

Наредба № 21 - ОТМЕНЕНА
За овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих (приета с Решение № 535 по Протокол №48 от 31.05.2018 год. на ОбС - Исперих).
Отменена с Решение № 108 от 02.11.2018 г. на Административен съд - Разград