Административен регистър

 

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт. Законът регламентира създаването на Административен регистър.

Поддържането на публичен Административен регистър подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация.

От края на 2003 година, в съответствие със Закона за държавния служител, обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват в Регистъра, едновременно с публикуването им в централен или местен ежедневник.Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:

• длъжността, за която се провежда конкурсът;
• администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността;
• минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
• необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им;
• общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
• образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.

Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответните административни структури.

В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни.

За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет. 

Повече информация прочетете на iisda.government.bg