ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Код Вуд услуга Правно основание Срок Такса
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл. 150, ал. 1 от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж чл. 142, чл. 144, чл. 145, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ 14 дни 0,2% в/у проектната
стойност, но не
по-малко от 30,00 лв. и не повече от 5000 лв.
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV-та и V-та категория чл. 177, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ 7 дни 80-120 лв., според вида на строежа и предназначението му (преустройство, жилищни и обществени сгради)
2083 Издаване на скица-виза за проучване и проектиране чл. 140, ал. 5 от ЗУТ до 30 дни 30,00 лв.
2112 Издаване на разрешение за строеж чл. 148, ал. 4 от ЗУТ 7 дни

30,00 лв.

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ 7 дни 15,00 лв.
2024 Одобряване на проект - заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени чл. 154, ал. 5 от ЗУТ 7 дни 0,2% от СМР
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 147, ал. 1, чл. 153 от ЗУТ 7 дни 30,00 лв.
1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ 7 дни 100,00 лв.
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1 от ЗУТ 7 дни 40,00 лв.
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването чл. 159, ал. 1и ал. 3 от ЗУТ 3 дни 20,00 лв.
2667 Одобряване на план за управление на строителните отпадъци и/или план за безопасност и здраве чл. 156Б от ЗУТ 14 дни
7 дни
3 дни
20,00 лв.
30,00 лв.
40,00 лв.
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект чл. 154 а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ 14 дни 0,2% върху проектната стойност, но не по-малко от 40,00 лв. и не повече от 5000,00 лв.
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи чл. 57, ал. 1 от ЗУТ 7 дни 100,00 лв.
2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) чл. 148, ал. 4 от ЗУТ 7 дни 100,00 лв.
2101 Издаване на разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13, ал. 1 7 дни 50,00 лв.
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи чл. 181, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ 7 дни 20,00 лв.
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти чл. 193, ал. 3 от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16, ал. 1 7 дни 60,00 лв.
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението чл. 59, ал. 2 във връзка с чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3 от ЗУТ 7 дни

30,00 лв.

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии § 4, ал. 3; § 4, ал. 5 от ЗСПЗЗ 1 месец -
2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ чл. 203 от ЗУТ 14 дни 40,00 лв.
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§16 от ДР на ЗУТ) 7 дни
3 дни
30,00 лв.
50,00 лв.
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура чл. 74, ал. 2 от ЗУТ 7 дни 40,00 лв.
  Издаване на удостоверение от друг вид от главен архитект по искане на граждани чл. 110, ал. 1, т. 12 от ЗМДТ 7 дни 20,00 лв.
2519 Издаване на заверен препис от решение на общински експертен съвет чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ 7 дни -
  Удостоверение за функциониране на строеж VI категория чл. 178, ал. 2 от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
  Издаване на удостоверение за функциониране на обект, съгласно преустройство по чл. 151 от ЗУТ чл. 151 от ЗУТ 7 дни 20,00 лв.
  Издаване на удостоверение за функциониране на преместваем обект чл. 56 от ЗУТ и чл. 107, т. 5 от ЗМДТ 7 дни 20,00 лв.
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ 7 дни
3 дни
30,00 лв.
50,00 лв.