Съобщения по чл. 32 от ДОПК - 12.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

Публикувано във вторник - 12.07.2022 год.
Валидно до петък - 26.07.2022 год. - 17:00 ч.

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ при Община Исперих, за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явят преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ (Акт), ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на АУЗД Име на задълженото лице ЕГН / БУЛСТАТ Вид на задължението
1. 302/20-1/ 04.11.2020 г. Мирослав Асенов Толумов ................... ДНИ; ТБО; МПС
2. 304/20-1/ 04.11.2020 г. Метин Саид Садък ................... МПС
3. 303/20-1/ 04.11.2020 г. Емине Али Йосифова ................... МПС
4. 320/20-1/ 24.11.2020 г. Бойко Георгиев Йорданов ................... МПС
5. 330/20-1/ 24.11.2020 г. Ружа Рашкова Йозер ................... МПС
6. 328/20-1/ 24.11.2020 г. Иванка Цанкова Илиевска ................... МПС
7. 321/20-1/ 24.11.2020 г. Ибрахим Ахмедов Ибрямов ................... МПС
8. 314/20-1/ 23.11.2020 г. Рубин Бахри Асан ................... МПС
9. 310/20-1/ 23.11.2020 г. Юджел Сали Салим ................... МПС
10. 334/20-1/ 24.11.2020 г. Илия Тодоров Димитров ................... ДНИ; ТБО;