Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Избори 2024


СЪОБЩЕНИЕ

До местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание
КП "ГЕРБ-СДС"
КП "Продължаваме промяната - Демократична България"
ПП "ДПС"
ПП "Възраждане"
КП "БСП за България"
ПП "Има такъв народ"
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

Относно: Провеждане на консултации за определяне състав на Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) и на СИК в "МБАЛ - Исперих" ЕООД" на територията на община Исперих за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент и за народни представители на 09 юни 2024 год.

Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 9 юни 2024 год. и изготвяне на предложение до РИК - гр. Разград за назначаване на Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) и на СИК в "МБАЛ - Исперих" ЕООД на територията на община Исперих и в изпълнение на правомощията си по чл. 90, ал. 2, чл. 91 и чл. 9, ал. 8 от ИК, Кметът на община Исперих кани на 23 май 2024 год. (Четвъртък) от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на община Исперих, находяща се в административната сграда на общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 (партерен етаж) представители на парламентарно предложените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за провеждане на консултации за определяне състав на: подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) по реда на чл. 90, ал. 2, чл. 91 и чл. 9, ал. 8 от ИК.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК, при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите партии и коалиции следва да представят следните документи:
а) Писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 09.04.2024 год. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

в) Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица.

г) Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. в случаите, предвидени в ИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква "а".
Пълен текст на поканата за консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Исперих.
Дата на публикуване: 17.05.2024 год.


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ,

  • Желаещи да гласуват в избирателна секция по настоящ адрес за двата вида избор /европейски парламент и народно събрание/ трябва да подадат ДВЕ отделни заявления /Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС/ за всеки вид избор.
     
  • Желаещи да гласуват с подвижна секционна избирателна кутия /ПСИК/ за двата вида избор /европейски парламент и народно събрание/ трябва да подадат ДВЕ отделни заявления /Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС/ за всеки вид избор.

     Дата на публикуване: 24.04.2024 год.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
web: www.cik.bg
e-mail: cik@cik.bg


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

7200 гр. Разград
бул. "Бели Лом" № 37А
ет. 1, стая 108
тел.: 084 618 288
Председател: 0888 588 301
Секретар: 0894 674 679
email: rik18@cik.bg
website: rik18.cik.bg


ВНИМАНИЕ:
НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ...


Web сайт на ГД "ГРАО" за избирателните списъци за Избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание - имате възможност за справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване, както и да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.


Услуги, свързани с избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Заявяване чрез сайта на ГД ГРАО към МРРБ)
3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 
3305 Вписване в избирателния списък
3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
3307 Изключване от Списъка на заличените лица
3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната (Заявяване чрез сайта на ЦИК)ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

Дата на публикуване: 24.04.2024 год.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I 
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

Дата на публикуване: 24.04.2024 год.


СЪОБЩЕНИЕ

До местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание
КП "ГЕРБ-СДС"
КП "Продължаваме промяната - Демократична България"
ПП "ДПС"
ПП "Възраждане"
КП "БСП за България"
ПП "Има такъв народ"

Относно: Провеждане на консултации за определяне състави на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Исперих, във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 год., насрочени с Указ № 100 и Указ № 102 от 9 април 2024 год. на Президента на Република България.
Консултациите ще се проведат на 26 април 2024 год. (петък) от 15:30 ч.в кабинета на Кмета на община Исперих.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК, при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите партии и коалиции следва да представят следните документи:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите, предвидени в ИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.
3. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 09.04.2024 год. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.
4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
Пълен текст на поканата за консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Исперих.
- Приложение: Образец на писмено предложение (*.xlsx)
Дата на публикуване: 23.04.2024 год.


Заповед № 386 от 23 април 2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 год.
- Приложение № 1 - Списък на местата за провеждане на информационно-разяснителна кампания под формата на събрания и на места за поставяне на агитационни материали
Дата на публикуване: 23.04.2024 год.


Заповед № 357 от 15 април 2024 год. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Исперих.
Дата на публикуване: 16.04.2024 год.


Заповед № 356 от 15 април 2024 год. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес.
Дата на публикуване: 16.04.2024 год.