Заповед № 744 от 24.10.2022 год. на Кмета на Община Исперих

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
№ 744
гр.
 Исперих, 24.10.2022 г.

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), със заповед на Кмета на общината се определят и публично се обявяват границите на районите и видът на предлаганите от общината услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година. Във връзка с това и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63 във връзка с чл. 62 от ЗМДТ,

ЗАПОВЯДВАМ

I. ОПРЕДЕЛЯМ през 2023 г. от Община Исперих да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за имоти, находящи се в град Исперих и селата - с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Конево, с. Къпиновци, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево, в границите, установени в регулационния план на град Исперих и регулационните планове на посочените села, включващи всички жилищни, промишлени и паркови територии.

II. ОПРЕДЕЛЯМ честота на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци по населени места, описани в т. I от настоящата заповед, както следва:

1. За град Исперих:

1.1 Пет пъти в седмицата честота на сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери за битови отпадъци, разположени в следните райони:

 • ул. „Васил Левски" - от кръстовището с ул. „Камчия" до кръстовището с ул. „Арда";
 • ул. „Алеко Константинов" - от кръстовището с ул. „Камчия" до кръстовището с ул. „Хан Аспарух";
 • ул. "Александър Стамболийски" - от кръстовището с ул. "Алеко Константинов" до кръстовището с ул. "Лудогорие";
 • ул. "Ахинора" - от кръстовището с ул. "Александър Стамболийски" до кръстовището с ул. "Вежен";
 • ул. "Хан Аспарух" - от кръстовището с ул. "Ахинора" до кръстовището с ул. "Лудогорие";
 • Контейнерите, разположени по ул. "Христо Кърпачев", в районите на Автогара - Исперих и Общински пазар - Исперих;
 • ул. "Иван Вазов" - от кръстовището с ул. "Христо Ясенов" до кръстовището с ул. "Христо Ботев";
 • ул. "Христо Ботев" - от кръстовището с ул. "Иван Вазов" до кръстовището с ул. "Лудогорие";
 • ул. "Христо Ботев" - от кръстовището с ул. "Родопи" до кръстовището с ул. "Васил Левски";
 • ул. "Стефан Караджа" - от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до кръстовището с ул. "Александър Стамболийски";
 • ул. "Лудогорие" - от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до кръстовището с ул. "Васил Левски";
 • ул. "Васил Левски" - от кръстовището с ул. "Лудогорие" до кръстовището с ул. "Христо Смирненски";
 • ул. "Вежен" - от кръстовището с ул. "Ахинора" до кръстовището с ул. "Хан Аспарух";
 • Контейнерите, разположени по ул. "Братя Миладинови" и района на МБАЛ Исперих;


1.2. Три пъти в седмицата сметосъбиране и сметоизвозване за контейнерите, разположени в жк "Васил Априлов" и блоковете по ул. "Хан Аспарух";

 • ул. "6-ти септември" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Места";
 • ул. "Арда" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Ахинора";
 • ул. "Христо Ботев" - от кръстовището с ул. "Стара Планина" до кръстовището с ул. "Ахинора";
 • ул. "Христо Смирненски" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Ахинора";
 • ул. "Средна гора" - от кръстовището с ул. "Н. Й. Вапцаров" до кръстовището с ул. "Васил Левски";
 • ул. "Н. Й. Вапцаров" - от кръстовището с ул. "Добри Чинтулов" до кръстовището с ул. "Васил Левски";
 • ул. "Лудогорие" - от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до кръстовището с ул. "Ангел Кънчев";
 • ул. "Димитър Полянов" - от кръстовището с ул. "Ахинора" до кръстовището с ул. "Цанко Церковски";
 • ул. "Росица" - от кръстовището с ул. "Дунав" до кръстовището с ул. "Ропотамо";
 • ул. "Въча".


1.3. Два пъти в седмицата сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери, разположени в:

 • Жилищни райони, попадащи в регулационните линии на град Исперих, без включените в т. 1.1 и т. 1.2;
 • Нежилищни имоти на предприятия, попадащи в Промишлената зона на град Исперих;
 • Имоти извън регулация, за които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци:
  • Пътят за с. Конево - имоти, собственост на: "Агро-Тида" ООД, "Караджа фаг" ООД, "Агротайм" ООД, ПГСС "Хан Аспарух", ЗК "Хан Аспарух";
  • Силистренски път - имоти, собственост на: "Агротайм" ООД и ЗК "Хан Аспарух";
  • Имоти, собственост на "Агротайм" ООД, находящи се в имот № 000050 по плана за земеразделяне на град Исперих.


2. Три пъти в месеца сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери, разположени в селата Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Конево, с. Къпиновци, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево.

3. За имоти, собственост на физически и юридически лица, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци да се събира само такса за ползване на депо за  битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ.

4. Сметосъбирането се извършва със сметосъбиращи съдове тип "Ракла" с обем 1050 литра и кошчета за отпадъци с тегло до 10 кг.

5. Депонирането и обезвреждането на битовите отпадъци от град Исперих и от селата на територията на община Исперих да се извършва в Регионално депо - гр. Разград.

III. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на: Денис Фикрет - директор на ОП "Чистота", Кметове на кметства и Кметския наместник на съответните населени места.

Копие от заповедта да се връчи на служебните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви публично, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 11. 2022 г.