Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

Във връзка с отворена процедура по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, Община Исперих кандидатства в Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ с Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, и се изпълняват от Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на Агенцията за социално подпомагане.         

Община Исперих продължава да набира кандидати, желаещи да ползват услугата от 30.11.2022 год. до приключване на проектните дейности от следните целеви групи:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Лицата, желаещи да бъдат включени като потребители на услугата, подават заявление –декларация по образец до доставчика на услугата - Община Исперих по постоянен адрес или настоящ, ако е различен от постоянния. Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.

Документи ще се приемат  при строго спазване на епидемиологичните мерки както следва:

в сградата на Домашен социален патронаж, находяща се на улица „Хан Аспарух” № 1  всеки работен ден от 13.00 ч.  до 15.00 ч.

Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 12. 2022 г.