Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.1, ал.2, ал.3,ал.7 и ал.8 от ЗОС,чл.56 от ЗУТ, чл.9, ал.1 от Наредба №9  чл.21, ал.2 и ал.3, чл.72, т.1, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 523 по Протокол № 63 от 27.07.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед № 748 от 16.08.2023г. на Кмета н аобщина Исперих

 

О Б Я В Я В А 

I. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 6 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрени от Главния архитект на Община Исперих схеми за срок от 5 (пет) години,  както следва:

А-Гр.Исперих -   I зона
1. ул. „Хан Аспарух“  - на тротоарна площ по плана на града за монтиране на преместваем обект с площ 15,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 лева без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 250,00 лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова сметка:
„ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907;BIC:RZBBBGSF до 15,00часа на 28.08.2023год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 04.09.2023г. (понеделник) . Стъпка за наддаване в размер на 4,00  лева.
2.ул. „Хан Аспарух“
на тротоарна площ по плана на града за монтиране на преместваем обект и кафе – машина с площ 8,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 61,00 лева без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 250,00 лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова
сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF до 15,00 часа на 28.08.2023год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 04.09.2023г. (понеделник). Стъпка за наддаване в размер на 6,00  лева

Б-Гр.Исперих- II зона
3. ул.„Васил Левски“  в поземлен имот №32874.502.9626 по кадастралната карта  на града за монтиране на преместваем обект с площ 15,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 лева без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 300,00 лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова
сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF до 15,00 часа на 28.08.2023год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 04.09.2023г. (понеделник). Стъпка за наддаване в размер на 3,00  лева. 

В- населени места
4.с.Вазово,ул. „Ален мак“ в поземлен имот №10015.111.606 по кадастралната карта на селото /частна общинска собственост с АОС №6789/13.02.2019г./ за монтиране на  преместваем обект с площ 32,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 48,00 лева без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 250,00 лева, който се внася в касата на община Исперих
или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF до 15,00 часа на 28.08.2023год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 04.09.2023г. (понеделник)тъпка за наддаване в размер на 4,00  лева.
5.с.Вазово, ул. „Ален мак“ в двора на училище ОУ „Н.Й.Вапцаров“ поземлен имот № 10015.111.333 по кадастралната карта на с.Вазово /публична общинска собственост с АОС №7270/16.05.2023г. за монтиране на  преместваем обект с площ 32,00 кв.м при
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 48,00 лева без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 250,00 лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова сметка:
„ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF до 15,00 часа на 28.08.2023год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 04.09.2023г. (понеделник).Стъпка за наддаване в размер на 4,00  лева.
6.с.Драгомъж, ул. „Иван Кръстев“ на тротоара пред поземлен имот №24921.501.422 по кадастралната карта на селото   за монтиране на  преместваем обект с площ 9,00 кв.м
при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 13,50 лева без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 250,00 лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова сметка:
„ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF до 15,00 часа на 28.08.2023год. (понеделник) и за повторния търг до 15,00 часа на 04.09.2023г. (понеделник). Стъпка за наддаване в размер на 1,00 (един) лева.

II.Цена на тръжна документация в размер на 20,00 лева без ДДС платена в касата на общината или по следната банкова сметка „ОББ" АД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 28.08.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 04.09.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

III. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 29.08.2023г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 05.0
9.2023г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.
3. Оглед на  общинските терени може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 08. 2023 г.