Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решения № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023год. и № 506 по Протокол № 61 от 31.05.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед № 785/30.08.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Бърдоква

07452.7.77

нива

7105/14.02.22

3712

260,00

13,00

250,00

2

с.Бърдоква

07452.14.94

нива

7107/14.02.22

1513

106,00

5,00

250,00

3

с.Бърдоква

07452.20.50

нива

7104/14.02.22

790

55,00

3,00

250,00

4

с.Йонково

34103.20.477

нива

2726/07.09.17

5817

407,00

20,00

250,00

5

с.Китанчево

37010.62.5

нива

5214/08.02.13

1001

70,00

3,00

250,00

6

с.Лъвино

44358.20.1

нива

2752/20.03.17

1470

103,00

5,00

250,00

7

с.Лъвино

44358.21.75

нива

2755/20.03.17

5001

350,00

17,00

250,00

8

с.Лъвино

44358.26.60

нива

2758/20.03.17

3361

235,00

12,00

250,00

9

с.Лъвино

44358.28.95

нива

2762/20.03.17

2522

176,00

9,00

250,00

10

с.Лъвино

44358.21.14

нива

2754/20.03.17

4156

291,00

14,00

250,00

11

с.Лъвино

44358.7.26

нива

2921/30.03.17

9196

644,00

32,00

250,00

12

с.Лъвино

44358.10.3

нива

2748/20.03.17

1495

105,00

5,00

250,00

13

с.Лъвино

44358.10.17

нива

2749/20.03.17

1014

71,00

4,00

250,00

14

с.Лъвино

44358.30.64

нива

2764/20.03.17

1241

87,00

4,00

250,00

15

с.Лудогорци

24116.18.24

нива

2541/04.04.17

4977

348,00

17,00

250,00

16

с.Лудогорци

24116.17.15

нива

2537/04.04.17

14002

980,00

49,00

250.00

17

с.Лудогорци

24116.8.349

нива

2473/20.04.17

2501

175,00

9,00

250,00

18

с.Лудогорци

24116.6.180

нива

2484/20.04.17

2104

147,00

7,00

250,00

19

с.Лудогорци

24116.6.179

нива

2483/20.04.17

1436

100,00

5,00

250,00

20

с.Лудогорци

24116.6.178

нива

2482/20.04.17

12703

889,00

44,00

250,00

21

с.Лудогорци

24116.6.168

нива

2494/20.04.17

1110

78,00

4,00

250,00

22

с.Подайва

56945.26.50

нива

6588/23.02.18

559

39,00

2,00

250,00

23

с.Подайва

56945.61.22

нива

6612/28.02.18

3000

210,00

10,00

250,00

24

с.Тодорово

72578.100.5

нива

2947/30.09.16

3006

210,00

10,00

250,00

25

с.Тодорово

72578.100.30

нива

2959/03.10.16

4352

305,00

15,00

250,00

26

с.Тодорово

72578.105.5

нива

5911/07.08.15

2278

160,00

8,00

250,00

 

2. Депозит за участие в търга  за всеки имот се внася до 15.00 часа на 13.09.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  20.09.2023 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 14.09.2023г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 21.09.2023г. (четвъртък) от 10,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 13.09.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 20.09.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 09. 2023 г.