Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения  № 538 и 539  по Протокол  № 64 от 31.08.2023г. на ОбС  Исперих и Заповед № 845/20.09.2023г. на Кмета на общиа Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:  
1.1. Поземлен имот  № 56945.503.256 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 119 кв.м по кадастралната карта на с.Подайва, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Места»№6, община Исперих при  съседи: имоти с № 56945.503.713; № 56945.503.255; № 56945.503.7; № 56945.503.254; № 56945.503.253 и №56945.503.257, съгласно АЧОС № 7273 от 21.06.2023г. 
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  4 210,00 лева без ДДС.
1. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 200,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 420,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.10.2023 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ"АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  16.10.2023 год. (понеделник).
2.1. Поземлен имот  № 56945.503.257 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 066 кв.м по кадастралната карта на с.Подайва,с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Места» № 4, община Исперих при  съседи: имоти с № 56945.503.713; № 56945.503.256; № 56945.503.254; № 56945.503.253; № 56945.10.93 и №56945.10.102, съгласно АЧОС № 7272 от 21.06.2023г. 
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 185,00  лева без ДДС.
2. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 200,00 лева.
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 410,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.10.2023 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  16.10.2023 год.(понеделник).
3.1.Поземлен имот  № 61875.33.177 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 438 кв.м по кадастралната карта на с.Райнино с местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Христо Ботев» №52, община Исперих при  съседи: имоти с № 61875.33.499; № 61875.33.178; № 61875.33.176 и №61875.33.397, съгласно АЧОС № 7090 от 03.02.2022г. 
3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  5 034,00 лева без ДДС.
3. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 250,00 лева.
3.4. Депозит за участие в търга  в размер 500,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.10.2023 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  16.10.2023 год.(понеделник).
4.1. Поземлен имот  № 40899.15.576  с начин на трайно ползване друг вид нива и начин на трайно предназначение земеделска с площ 621 кв.м по кадастралната карта на с.Къпиновци с местонахождение на имота с.Къпиновци, местност «Чаир », община Исперих  при  съседи: имоти с № 40899.501.122; № 40899.501.22; № 40899.15.22 и  №40899.15.13, съгласно АЧОС № 7184 от 18.07.2022г.
4.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  1 242,00  лева.
4. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 60,00 лева.
4.4. Депозит за участие в търга  в размер 120,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.10.2023 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  16.10.2023 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 10.10.2023г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Васил Левски” №70, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 17.10.2023г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:„ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.10.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.10.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 09. 2023 г.