Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решениe536 по Протокол № 64 от 31.08.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед № 846/21.09.2023г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А 

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Йонково

34103.29.248

нива

2651/30.08.17г.

3477

243,00

24,00

250,00

2

с.Йонково

34103.29.238

нива

2643/28.07.17г.

5931

415,00

41,00

250,00

3

с.Яким Груево

87285.5.25

нива

2858/06.03.17г.

1697

119,00

11,00

250,00

4

с.Яким Груево

87285.17.132

нива

2889/06.03.17г.

5256

368,00

36,00

250,00

 2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 09.10.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  16.10.2023 год.(понеделник).
 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 10.10.2023г. (вторник) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Васил Левски” №70, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 17.10.2023г. (вторник) от 14,00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.10.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.10.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 
4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 09. 2023 г.