Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3,ал.7 и ал.8 от ЗОС,чл.56 от ЗУТ, чл.9, ал.1 от Наредба №9  чл.21, ал.2 и ал.3, чл.72, т.1, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 523 по Протокол № 63 от 27.07.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед № 983/21.11.2023г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на част от имот – общинска собственост, представляващ терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрен от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 5 (пет) години  в гр.Исперих – II зона,  ул.„Васил Левски“  в поземлен имот №32874.502.9626 по кадастралната карта  на града за монтиране на преместваем обект с площ 15,00 (петнадесет) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет)лева без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 300,00 (триста )лева, който се внася в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF до 15,00 часа на 07.12.2023год. (четвъртък) и за повторния търг до 15,00 часа на 14.12.2023г. (четвъртък).

Стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

II.Цена на тръжна документация в размер на 20,00лева без ДДС, платена в касата на общината или по следната банкова сметка „ОББ" АД; BIC: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата  до 15.00 часа на 07.12.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 14.12.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

III. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 08.12.2023г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 15.12.2023г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Оглед на общинския терен може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 11. 2023 г.