Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 500  по Протокол  № 59 от 27.04.2023г. на ОбС  Исперих и Заповед №985/24.11.2023г. на Кмета на община Исперих

 

О Б Я В Я В А 

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 
1.1. Застроен поземлен имот № 34103.501.173 с начин на трайно ползване   ниско застрояване с площ 3 158 кв.м, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда с №34103.501.173.1 със застроена площ 189 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда  с местонахождение на имота с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ №54, община Исперих. При съседи на имота: имоти с №, №34103.501.1142; 34103.501.172; 34103.501.171; 34103.501.2009; 34103.501.1077 и 34103.501.1078, съгласно АЧОС № 7249 от 05.01.2023год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  24 936,00 лева без ДДС.
1. 3
. Стъпка за наддаване в размер на 250,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2500,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 11.12.2023 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ"АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907;  BIC: UBBSBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  18.12.2023 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 12.12.2023г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 19.12.2023г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; BIC: BG3
0UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:  44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.12.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 18.12.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 
4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 11. 2023 г.