Провеждане на общо събрание на етажната собственост

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ЗА СЛЕДНОТО:

Уведомявам собствениците на жилища/ самостоятелни обекти, че в едномесечен срок от датата на обявяване на настоящото съобщение, следва да проведат общо събрание на етажната собственост, на което да бъдат избрани управител (управителен съвет) и контрольор (контролен съвет).

Съгласно разпоредбите на чл. 47е от ЗУЕС Управителните съвети (управителите) се вписват в Единния централизиран регистър на етажната собственост, чрез съответната община по местонахождението на сградата. Председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинската администрация. Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него и размерът на определените ежемесечни вноски за фонд "Ремонт и обновяване" и брой самостоятелни обекти в сградата.

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих  

28. 02. 2024 г.