Местни данъци и такси

Код Вид услуга Правно основание Срок Такса
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

ЗМДТ - чл. 110, ал. 1,т. 12 във връзка с чл. 14 и чл. 45 от ЗМДТ

5 дни
3 дни
до 8 ч
2,00 лв.
4,00 лв.
6,00 лв.
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

чл. 20, чл. 21 и чл. 3, ал. 3, чл. 12 от Приложение 2 към ЗМДТ

5 дни
3 дни
до 8 ч
 

ФЛ- 5,00 лв.
ФЛ-10,00лв.
ФЛ-15,00лв.

ЮЛ - 7,00лв.
ЮЛ-14,00лв.
ЮЛ-20,00лв.

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 от ЗМДТ

3 дни
до 8 ч
2,00 лв.
4,00 лв.
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

чл. 3, ал. 3, чл. 12 и чл. 22 от Приложение 2 към ЗМДТ

5 дни
3 дни
до 8 ч

ФЛ- 5,00 лв.
ФЛ-10,00лв.
ФЛ-15,00лв.

ЮЛ-  7,00лв.
ЮЛ-14,00лв.
ЮЛ-20,00лв.

2395 Издаване на данъчна оценка на право на ползване чл. 22 от Приложение № 2 към ЗМДТ 5 дни
3 дни
до 8 ч

ФЛ- 5,00 лв.
ФЛ-10,00лв.
ФЛ-15,00лв.

ЮЛ- 7,00лв.
ЮЛ-14,00лв.
ЮЛ-20,00лв.

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство чл. 29 и следващите от ЗМДТ 5 дни
3 дни
до 8 ч
2,00 лв.
4,00 лв.
6,00 лв.
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

чл. 110, ал. 1, т. 13 от ЗМДТ

5 дни
3 дни
до 8 ч
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК) чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ, във връзка с чл. 87, ал. 6 от ДОПК 5 дни
3 дни
до 8 ч
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ 5 дни Безплатно
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115 от ЗМДТ
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3
до 8 работни часа 12,00 лв.
  Издаване на удостоверение за ползване на облекчение по чл. 58, ал. 4 и ал. 3 от ЗМДТ чл. 58, ал. 4 и ал. 3 от ЗМДТ 5 дни
3 дни
до 8 ч
2,00 лв.
4,00 лв.
6,00 лв.
  Издаване на удостоверение за платен изискуем данък чл. 4 от ЗМДТ 5 дни Безплатно
  Годишна такса за притежаване на куче чл. 118 от ЗМДТ - 2,00 лв.
  Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (*.pdf) чл. 21, ал. 1 от Наредба № 11 - ---