ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Център за деца и младежи с увреждания - Исперих

Услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания стартира на 05.01.2015г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в Община Исперих".

След приключване на Проекта, със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга ЦНСТДМУ е разкрита като делегирана от държавата дейност. Капацитета е 14 места за деца и младежи с увреждания, на възраст от 3 до 29 години, за които са изчерпани възможностите за връщане в семейството или е необходимо да бъдат подкрепени, за да водят самостоятелен начин на живот.

 Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие със законовоопределените критерии и стандарти.

Адрес: гр. Исперих, 
ул. "Алеко Константинов" №26 А
Управител: Нермин Арифова
Телефон: 0884679438
е-mail: cnstdmu@abv.bg