ПК по ЗПКОНПИ при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ, мандат 2019 г.-2023 г. (Решение № 55 по Протокол № 10/23.04.2020 г. на Общински съвет - Исперих)

Нормативна уредба и образци
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн. - ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 20 от 06.03.2018 г., в сила от 06.03.2018 г.; доп., бр. 21 от 09.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.; доп., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г.; изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 07.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм., бр. 79 от 08.10.2019 г.; изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.; изм. и доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.; засегнат от ЗИД на Закона за здравето, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.; изм., бр. 69 от 04.08.2020 г.; доп., бр. 70 от 07.08.2020 г., в сила от 07.08.2020 г., доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2021 г.)
НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (Обн. - ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. Приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г.)
Становище на КЗЛД с рег.№ НДМСПО-01-194/28.03.2018г. и № НДМСПО-01-576/11.06.2018г., гр.София 03.07.2018г. (Относно: приложението на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) при изпълнение на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) )
Образец № 1 Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ и § 68 от ПЗР на ЗПКОНПИ, и чл.34, ал.5 от ЗМСМА За Общински съветници
Образец № 2

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от  ЗПКОНПИ, във връзка с §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.41 ЗМСМА

За кметове на кметства
Образец № 3 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с §1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ

За лица по чл. 6, ал.1, т.46 от ЗПКОНПИ и § 2, ал.1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ

Образец № 4 Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от  ЗПКОНПИ За всички
Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (част I и част II )

Дата на публикуване: 12.08.2020 г.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 4, АЛ.2 ОТ НОРИПДУКИ
Дата на публикуване: 26.05.2020 год.
Дата на актуализация: 11.06.2021 год.
Дата на актуализация: 26.11.2021 год.


Категории лица, задължени по ЗПКОНПИ, пред комисията по § 2, ал. 2 от ДР на ЗПКОНПИ при Общински съвет – Исперих, респ. чл. 12, ал. 1 от НОРИПДУКИ, при публичност на техните декларации (съобр. чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от НОРИПДУКИ):

Общински съветници, мандат 2019 г. - 2023 г.

Кметове на кметства, мандат 2019 г. - 2023 г.

Лица по чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ и такива по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ


Декларации по ЗПУКИ /отменен с ДВ., бр. 7 от 19.01.2018 г./