Съобщение по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
Публикувано в четвъртък - 09.02.2023 год.

ДО: "ЕР_ДЖИ" ЕООД
Представлявано от Синан Зелкиф Ариф
Адрес: с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение в Община Исперих, отдел МДТ при Сюзан Метин Али на длъжност "Младши експерт" за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № 2-1/17.03.2022 г.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.