Съобщения по чл. 32 от ДОПК - 14.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

Публикувано във вторник- 14.07.2022 год.
Валидно до петък - 28.07.2022 год. - 17:00 ч.

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ при Община Исперих, за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явят преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ (Акт), ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на АУЗД Име на задълженото лице ЕГН / БУЛСТАТ Вид на задължението
1. 373-1/23.11.2020 г. Айтен Хюсеин Назиф ....................... МПС
2. 365-1/20.11.2020 г. Милен Ангелов Стоилов ....................... МПС
3. 395-1/26.11.2020 г. Назмие Садък Ахмед ....................... МПС
4. 384-1/25.11.2020 г. Бисер Шишманов Илиев ....................... ТБО; МПС
5. 281-1/06.11.2020 г. Илхан Хюсеин Хасан ....................... МПС
6. 383-1/25.11.2020 г. Ерсин Назиф Назиф ....................... МПС
7. 364-1/20.11.2020 г. Фехми Билял Махмуд ....................... МПС
8. 387-1/26.11.2020 г. Сали Ахмед Сали ....................... МПС
9. 392-1/26.11.2020 г. Мариян Методиев Любенов ....................... МПС
10. 286-1/06.11.2020 г. Светла Борисова Асенова ....................... МПС
11. 20-1/11.05.2020 г. Нихат Джемалов Кямилов ....................... ДНИ; ТБО; МПС