СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК - 27.06.2022 год.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

Публикувано в понеделник - 27.06.2022 год.
Валидно до понеделник - 11.07.2022 год. - 17:00 ч.

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ при Община Исперих, за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явят преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ (Акт), ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на АУЗД Име на задълженото лице ЕГН / БУЛСТАТ Вид на задължението
1. 15 / 11.05.2020 г. Емилиян Емилов Кръстев ................... ДНИ; ТБО; МПС
2. 44 / 02.09.2020 г. Фикри Мюрселов Мустафов ................... МПС
3. 14 / 27.04.2020 г. Шинаси Хамид Максуд ................... МПС