Приоритет: Здравеопазване

Здравното обслужване на населението в Община Исперих се осъществява от  лечебни  заведения за болнична и извънболнична помощ.

1. Болнична медицинска помощ

„МБАЛ-Исперих” е стационарно заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 98 легла. Обслужва населението от региона, както и голям брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Оборудвано е с модерна апаратура и медицинска техника.

2. Извънболнична медицинска помощ

2.1. Амбулатории за първична медицинска помощ

  • Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика - 8
  • Лекарски практики по дентална  медицина:
    • на индивидуална практика - 11
    • на групова практика – 1

2.2. Специализирана извънболничана медицинска помощ

  • Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика - 14
  • Медицински център - 1
  • Медико-диагностична лаборатория - 1
  • Медико-техническа лаборатория - 2

2. 3. Спешна медицинска помощ.

На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна медицинска помощ.

Здравни показатели за Община Исперих  /По данни на РЗИ Разград/

1. Раждаемост /на 1000/

Живородени 2012 г.:
Момчета: 104
Момичета: 92
Общо: 196

Живородени 2013 г.:
Момчета: 93
Момичета: 85
Общо: 178

Живородени 2014 г.:
Момчета: 90
Момичета: 76
Общо: 166

В териториален аспект раждаемостта е най – ниска в община Исперих - 7,69  ‰, а при ромското население тя е сравнително висока.

2. Обща смъртност

2012 г.:
Брой: 338
Население: 22 250 души
На 1000 души население: 15,19

2013 г.:
Брой: 307
Население: 21 933 души
На 1000 души население: 14,00

2014 г.:
Брой: 296
Население: 21 684 души
На 1000 души население: 13,65

Смъртността през последните години, с малки колебания, е със стойности,  близки до тези за страната  / 15,1‰ /.

Средната продължителност на живота за последните три години е 72,82 г., като отново данните за мъжете са с по-неблагоприятни стойности - 69,84 г., а при жените средната продължителност на живота е 76,10 г.

3. Естествен прираст

2012 г.:
Брой: -142
На 1000 души: -6,4

2013 г.:
Брой: -129
На 1000 души: -5,9

2014 г.:
Брой: -130
На 1000 души: -6,00

Цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.

Ромското население на територията на общината  има задоволителна здравна култура. Бременните жени с малки изключения ходят редовно на женска консултация, водят децата си на  детска консултация и ги имунизират редовно. Това се дължи на работата на семейните лекари и здравния медиатор.

Като проблем  се очертава  големият брой здравно неосигурени лица. Повече от половината  ромско население в общината  е с прекъснати здравно осигурителни права. Основните причини за увеличаване на броя на здравно неосигурените в общината са високата безработица и ниският социален статус на хората.

По данни на РЗОК гр. Разград, към 31.07.2015 г.  от  Община Исперих  23 898  здравноосигурени лица са избрали личен лекар на територията на РЗОК Разград, от тях 6 328 са  с прекъснати здравноосигурителни права или 26,48 %.

Медико-социалната работа с ромските жени и девойки се осъществява от здравния медиатор. Той контактува с ромската общност, здравните институции и  е посредник, който улеснява достъпа до здравни  и социални услуги на представители от уязвими малцинствени групи. Изключително добре се приема от ромските семейства и е в помощ  при възникване на проблеми от различен характер. Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки. Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента. Консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве. Обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите. Предоставя информация и материали за здравословен начин на живот.

В детските градини и училищата на територията на община Исперих са обособени и оборудвани здравни кабинети, в които работят медицински сестри и фелдшери. Едно от задълженията им е да провеждат здравни беседи, както с учениците така и с техните родители. Разглеждани теми в детските градини и училищата са: „Защо са необходими имунизациите?”, „Пубертет, ранен секс и венерически заболявания”, „Нежелана бременност”, ”Опасност от ранни бракове”, „Вреда от тютюнопушенето”, „Превенция на ХИВ/СПИН” и др.

Здравни програми – 2015 г.

1. Национална програма за първична профилактика на рак на маточна шийка в Република България 2012-2016 г.

Основната цел на програмата е снижаване на заболеваемостта от рак на маточната шийка чрез имунизационна защита на момичетата и младите жени от онкологични папиломавирусни инфекции.

Със съдействието на личните лекари, училищните ръководства, медицинските специалисти от учебните заведения, здравния медиатор, информацията  за първична профилактика на рака на маточната шийка чрез безплатна ваксинация, достигна до голям брой родители в общината.

Проведени са беседи (родители, учители и мед. специалисти), раздадени са  информационни брошури, получени от РЗИ гр. Разград.

2. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.

Най-често срещаните болести са така наречените социално значимите заболявания: сърдечно-съдови заболявания /хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт/, захарен диабет, хронични болести на дихателната система, психични заболявания. Водеща роля за възникването им имат   възрастта, условията на средата и начинът на живот: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нервно напрежение, намалена двигателна активност и др. Социално значимите заболявания имат най-голям дял от общата заболеваемост, временна нетрудоспособност и инвалидността.  Представителите на уязвимите групи се сблъскват с трудности при профилактиката и ранното диагностиране на често срещаните заболявания, като сърдечно - съдовите, онкологични и белодробни.

 Изнесени са здравни беседи от здравния медиатор за значението на профилактичните прегледи, здравословното хранене, имунизациите, правата на пациента, социално значимите заболявания, остеопороза, тютюнопушене и др. Повишаването на здравните знания до голяма степен се осъществява  с помощта на информационни материали – брошури и листовки, в които в достъпна форма се обяснява съответния здравен проблем. Същите са получени от РЗИ и Областен съвет на БЧК гр. Разград.

През 2015 г. са изнесени 128 здравни беседи от здравния медиатор, като са обхванати  1028 лица.

Във всички учебните заведения на територията на Община Исперих са изнесени здравни беседи от медицинските специалисти, представени са презантации на теми свързани с превенцията на хроничните незаразни болести. Раздадени са информационни материали.

3. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции  в Република България  2008 – 2015 г.

Приоритет в превенцията на заболяването е широката информационна кампания, насочена към повишаване знанията им за начините на инфектиране, пътищата на разпространение на ХИВ  инфекцията и мерките за предпазване от заразяване и безрисково поведение.

 На 1 декември – Световен ден за борба срещу  СПИН във всички учебните заведения са проведени презентации, изнесени са здравни беседи, разпространени са информационни материали  сред учениците с цел предпазването от ХИВ/СПИН,   полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени от РЗИ  отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”   и  Областен съвет на  БЧК  гр. Разград.

През 2015 г.  РЗИ – Разград  предостави възможност на желаещите от  ПГ по СС  

„Хан Аспарух”  гр. Исперих и Комплекс са социални услуги за деца и младежи „Лудогорие” гр. Исперих да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ, сифилис, хепатити Б и С. Раздадени са и здравно информационни материали. 

Изнесени са здравни беседи от здравния медиатор за провеждане на редовни профилактични прегледи на целевата група, извършена е медико-социална работа с ромските жени и девойки по отношение на семейното планиране, здравна и полова просвета, здравно образование на майките за правилно отглеждане на децата, изграждане на хигиенни навици.

През 2015 г. са осъществени 42 здравни беседи от здравния медиатор, като са обхванати 545 лица.