Достъп до обществена информация

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Исперих, както и форматите, в които е достъпна.
Дата на публикуване: 26.03.2021 г.


Заповед № 147 от 31.01.2020 г. на Кмета на Община Исперих относно определяне списък на категориите информация - създавана, обработвана и съхранявана в Общинска администрация - Исперих, подлежаща на класификация като "Служебна тайна", установена като такава в специални закони - Приложение № 1.

Пълният текст на заповедта и Приложение № 1 можете да видите тук.


О Б Я В Л Е Н И Е
на основание чл. 21 от Закона за достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на Община Исперих или чрез платформата за достъп до обществена информация, създадена и поддържана от Администрацията на Министерския съвет. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

1.   трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2.   описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4.   адреса за кореспонденция със заявителя.
Ако заявлението не съдържа данните по гореизброените точки 1, 2 и 4, се оставя без разглеждане.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1.  преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
2. устна справка;
3. копия на материален носител;
4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от изброените форми.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово- говорния апарат, могат да поискат достъп до обществена информация във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато за нея няма техническа възможност, свързана е с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето или води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права. В тези случаи достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган.

Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се само разходите по предоставянето на обществената информация.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Съгласно Наредба № Н-1 от 7-ми март 2022 г. на министъра на финансите нормативите, по които се заплащат разходите по предоставяне на обществена информация, са следните:

 • Хартия А4 - 1 лист - 0,01 лв.;
 • Хартия А3 - 1 лист - 0,02 лв.;
 • Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. - 0,02 лв.;
 • Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. - 0,04 лв.;
 • CD диск 700 МВ - 1 бр. - 0,26 лв.;
 • DVD диск 4,7 GB - 1 бр. - 0,30 лв.;
 • DVD диск 8,5 GB - 1 бр. - 0,67 лв.;
 • USB флаш памет 4 GB - 1 бр. - 3,46 лв.;
 • USB флаш памет 8 GB - 1 бр. - 5,72 лв.;
 • USB флаш памет 16 GB - 1 бр. - 7,93 лв.;
 • USB флаш памет 32 GB - 1 бр. - 9,47 лв.;

Посочените цени не включват ДДС.

Заплащането може да бъде извършено в брой или чрез ПОС терминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси; по банков път –  банка ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30UBBS81558400192900, код за вид плащане: 448007.

При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите по предоставяне на обществена информация.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

Ред за достъп

Заявление по образец, за достъп до обществена информация можете да подадете на работно място Деловодство в Център за административно обслужване всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа (без прекъсване) на адрес:

Община Исперих  7400
ул. "Васил Левски" № 70

телефон за контакти: 08431/21-78, вътр. 209

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път, като го изпратите на e-mail адрес: isperih@isperih.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/.