Банкови сметки на Община Исперих

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
7400 гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2
БУЛСТАТ: 000505821

БАНКОВИ СМЕТКИ:

BIC: UBBSBGSF
IBAN:
 BG30UBBS81558400192900
БАНКА: ОББ АД.

 

Кодове за вид плащане за сметки 7311
Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид
плащане

Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
Неразпределени общински приходи за операции по чл.4,ал.1 от ЗОПБ 44 88 44
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т.21 от ДДС № 06/2006 г.) 44 88 66
Преводи по сметки 8 4 с многоредов документ 44 88 88
Дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304 44 99 44
Дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304 44 99 88

 

ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТИ, ГАРАНЦИИ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА НАБИРАТЕЛНАТА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ:

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: ОББ АД
IBAN: BG22UBBS81553300192907
BIC: UBBSBGSF