Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел „Териториално и селищно устройство” при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 24 НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
21. 05. 2024 г.

Обява за пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда

ЕНИС ЕРОЛ ЯКУБ от с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно "Пристройка към съществуваща ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" в с. Лъвино, кв. 51, УПИ III-537 ...
16. 05. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСЕИН - Управител на "Караджа-ФАГ" ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 32874.148.188 - гр. Исперих, Стопански двор № 1, местност "Юксек юстю" ...
13. 05. 2024 г.

ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ СЕ УДЪЛЖАВА С ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦА

Министерството на труда и социалната политика удължава срока на изпълнение на проекта „Грижа в дома“, който е финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
07. 05. 2024 г.

Обява за изготвяне на инвестиционен проект

Шенол Ахмед Хюсеин - с. Старо селище уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвянето на инвестиционен проект за: "ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ (ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ)" в гр. Исперих, кв. 49, УПИ XIV-145 ...
07. 05. 2024 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № РД-02-450/19.04.2024г. на началника на Националния военен университет и обява с рег .№ 2734/23.04.2024 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 5 (пет) длъжности за войници в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново ...
29. 04. 2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Постъпило в РИОСВ уведомление за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 32874.29.73, местност "Коджа екинлик", землището на гр. Исперих от "Земеделска" в "Урбанизирана" с цел създаване на основа за изграждане на търговски обекти, автомивка и складове ...
29. 04. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и пристройка – разширение на съществуващо млекопреработвателно предприятие с капацитет 7 т. дневно преработено мляко – гр.Исперих, Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю”
29. 04. 2024 г.