„Патронажна грижа + в Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Лого на Община Исперих

ИНФОРМАЦИЯ

Проект BG05M9OP001-6.002-0090
„Патронажна грижа + в Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 01.04.2021 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+” за изпълнение на проект   BG05M9OP001-6.002-0090  „Патронажна грижа + в община Исперих”.

  • Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последците от COVID-19.
  • Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на  COVID-19.

 

      Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 324 927,95 лв, 100 % БФП

      Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца.

      Изпълнението на дейностите по договора започва от: 01.04.2021 г

      Цели и очаквани резултати:

          Направление 1:   Дейност „Патронажна грижа”.
    В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 55 възрастни хора и лица с увреждания, други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от мобилни, интегринари здравно-социални услуги в домашна среда, т. ч. психологична подкрепа,  консултиране и подкрепа  за извършване на ежедневни битови дейности (доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, със средства на  потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата процедура.) Дейностите ще се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 месеца  от мобилен екип, който включва домашни помощници и медицински сестри.

          Направление 2: Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, «делегирани от държавата дейности».
          В условията на глобална пандемия, предизвикана от разпространението на  COVID-19, подкрепата, която ще бъде оказана по проекта се изразява в допълнително назначен персонал в социалните услуги. В рамките на Направление 2 ще се предприемат мерки по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредна обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса, чрез:

1. Осигуряване на лични предпазни средства за служители и потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата на дейности.
3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.
4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения.

Целеви групи, обхванати по проекта:

- 55 лица, които ще получават патронажна грижа;
142 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;

Основни очаквани резултати:
За направление  І  - сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа”, предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 55 потребители.

 За направление ІІ – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасявне на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Исперих. Тестване на персонала и потребителите при необходимост.

08. 04. 2021 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: