ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер на преписката: 01090-2015-0001

Описание: “Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих

Обявлението за обществената поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за оществени поръчки (АОП) тук.

Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за оществени поръчки (АОП) тук.

Образците и формулярите можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване: 09.02.2015 год.

--------------------------------

Разясненията по поставени въпроси можете да видите тук.

Дата на публикуване: 12.03.2015 год.

--------------------------------

- Съобщение за отваряне на ценови оферти и оповестяване на предлаганите цени;

- Протокол № 1 за оценяване и класиране на предложения за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Дата на публикуване: 21.03.2015 год.

--------------------------------

- Протокол № 2 за оценяване и класиране на ценови предложения за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Дата на публикуване: 30.03.2015 год.

--------------------------------

- Заповед № 63-1 от 31.03.2015 год. относно обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Дата на публикуване: 01.04.2015 год.

--------------------------------