РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

№ 180 от 18.12.2015 год.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП

- Протокол № 1 за оценяване и класиране на предложения за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

- Съобщение за представяне на мостри.

Дата на публикуване: 22.01.2016 год.

------------------------------------

Пълният текст на решението за промяна можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Дата на публикуване: 23.12.2015 год.

------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер на преписката: 01090-2015-0002

Описание: Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - "Доставка на консумативи за микробиология"; Обособена позиция 2 - "Доставка на консумативи за образна диагностика"; Обособена позиция 3 - " Доставка на Консумативи и превързочни материали"; Обособена позиция 4 - "Доставка на реактиви и консумативи за биохимия и глюкоза" Обособена позиция 5 - "Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализатор" Обособена позиция 6 - "Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ" Обособена позиция 7 - "Доставка на реактиви за коагулация" Обособена позиция 8 - "Доставка на бързи тестове" Обособена позиция 9 - "Доставка на общ лабораторен консуматив"

Обявлението за обществената поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки оттук.

Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки оттук.

Образците и формулярите можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване: 09.12.2015 год.

------------------------------------