Териториално и селищно устройство и инфраструктура

Код Вид услуга Правно основание Срок Такса
2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

чл. 190, чл. 191 от ЗУТ

2 месеца 60,00 лв.
2027 Издаване на скици за недвижими имоти /УПИ/

ЗУТ, Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР

7 дни
3 дни
до 8 часа
20,00 лв.
30,00 лв.
40,00 лв.
2060

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

чл. 124, ал. 3 и ал. 7 на ЗУТ

7 дни 20,00 лв.
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ

7 дни 20,00 лв.
2117 Одобряване на подробен устройствен план

чл. 129 и чл. 136 от ЗУТ

7 дни 40,00 лв.
2082 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот 

чл. 16, ал. 5 от ЗУТ

7 дни
3 дни
до 8 часа
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

чл. 107, т. 6 от ЗМДТ

7 дни
3 дни
до 8 часа
3,00 лв.
6,00 лв.
9,00 лв.
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

ЗКИР § 4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 и § 1, т. 10

7 дни
3 дни
до 8 часа
10,00 лв.
15,00 лв.
20,00 лв.
  Издаване на удостоверение за отстояние на казино, игрална зала, търговски обекти от учебно заведение и домове за деца, лишени от родителски грижи по Закона за хазарта Закон за местните данъци и такси чл. 107, т. 5 7 дни
3 дни
до 8 часа
20,00 лв.
30,00 лв.
40,00 лв.
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията Закон за устройство на територията
чл.175, ал. 5
7 дни 20,00 лв.
..... Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител Чл.55, ал.8 от ЗКИР, чл.9в от ЗМДТ, чл. 49 ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ     
  скица на поземлен имот в урбанизирана територия   7 дни
3 дни
6,00 лв.
12,00 лв.
  скица на поземлен имот в неурбанизирана територия    7 дни
3 дни
1,50 лв.
3,00 лв.
  скица на сграда   7 дни
3 дни
6,00 лв.
12,00 лв.
  схема на самостоятелен обект    7 дни
3 дни
6,00 лв.
12,00 лв.
  Удостоверение за характеристика на имот   7 дни
3 дни
6,00 лв.
12,00 лв.