Вакантни длъжности за войници

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед №РД-83/06.02.2024 г. на командира на ВВС е обявен конкурс за 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжност за войници във военни формирования на ВВС в Крумово, Пловдив, Труд, Батак, Поповица, Стара Загора, Костинброд, Божурище, Банкя, Боровец, София, Медковец, Локвата, Долна Митрополия, Безмер, Братово, Балчик, Черноморец, Кичево, Шабла и Щръклево.
21. 02. 2024 г.

Заповед за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения

Заповед № 188 от 08.02.2024 год. на Кмета на община Исперих за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване /снежно кокиче, пролетна циклама, оливеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче гнездо и др., клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища, предназначени за засаждане/ от гори, общински терени, зелени площи, паркове и алеи, находящи се на територията на Община Исперих.
09. 02. 2024 г.

Конкурс за офицерски длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявен конкурс за 3 (три) офицерски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, във военно формирование 48960 - София.
09. 02. 2024 г.

Конкурс за офицерска длъжност

Със заповед № ОХ-42/16.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Сухопътни войски във военно формирование 34750 - Карлово. Конкурсът ще се проведе в периода от 22.03.2024 г. до 29.03.2024 г.
09. 02. 2024 г.

Обучение като курсанти в редовна форма

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-70/19.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени местата за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Военно дело” по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” за учебната 2024/2025 година.
02. 02. 2024 г.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-З68/06.12.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително №11520109/ 16.12.2011г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, продължено и изменено с Решение №2454/13.06.2018г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването...
31. 01. 2024 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ЗРД-97/09.01.2024 г. на командира на СКСО е обявен конкурс за 55 (петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования на СКСО в Пловдив и Банкя.
26. 01. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ТЕХНО-1988" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за закупуване и монтаж на оборудване за автомивка за безконтактно измиване на автомобили - гр. Исперих, м. "Коджа Екинлик" по КККР на гр. Исперих ...
24. 01. 2024 г.