Информация и услуги

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, достъпни в Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) - Министерство на електронното управление


Административните услуги, които Община Исперих извършва, се предоставят от Център за административно обслужване.

Център за административно обслужване
Адрес: Община Исперих, гр. Исперих, п.к. 7400, ул. "Васил Левски" № 70;
Е - адрес: https://www.isperih.bg;
isperih@isperih.bg;
08431/ 2006;
08431/ 2178;

Факс: 08431/ 2184;
Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.


Харта на клиента


Комплексно административно обслужване


Анкетна карта за качеството на административното обслужване (*.doc)


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2023 год.


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022 год.


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2021 год.


Съгласно Заповед № 1292 от 20.12.2013 год. на Кмета на Община Исперих отдел "Административно и информационно обслужване" е с непрекъснат режим на работа: от 08:00 ч. до 17:00 ч., съгласно утвърден график за дежурство за времето от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Начини на заявяване на услугите:               

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс: 08431/ 2184;

 

Начини на получаване на издадените индивидуални административни актове:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

Начин на плащане:                                     

 • На гише „Каса” в "Център за административно обслужване";
 • С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в "Център за административно обслужване";
 • По банкова сметка на Община Исперих за внасяне на местни данъци и такси:

BIC: UBBSBGSF
IBAN:
BG30UBBS81558400192900
БАНКА: ОББ АД.

Община Исперих уведомява гражданите и фирмите, които са Данъчно задължени лица към общината, че в паричния салон на „МДТ“ - Исперих  е поставен ПОС- терминал, посредством който е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти –„VISA“, „MasterCard“, „VISA Electron“ и „Maestro“, като при плащането чрез ПОС-терминал не се удържат такси и комисионни от лицето.

С въвеждането на плащанията с ПОС–терминал, Община Исперих се стреми да ограничи плащането в брой, да улесни максимално своите граждани, предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване. Да се създаде акцент върху безналичните плащания в администрацията и намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета.

ПОС–терминалът е електронно устройство, на което се извършват безналични плащания с дебитни и кредитни карти. ПОС-терминалите служат за осъществяването на електронни разплащания, при които средства от банковата сметка на купувача – картодържател, преминават в сметката на представителя на съответната услуга или продукт.

Кодове за вид плащане за сметки 7311
Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид
плащане

Окончателен годишен(патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ 44 88 44
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г.) 44 88 66
Преводи по сметки 8 4 с многоредов документ 44 88 88
Дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304 44 99 44
Дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304 44 99 88

 

ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТИ, ГАРАНЦИИ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА НАБИРАТЕЛНАТА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: ОББ АД
IBAN: BG22UBBS81553300192907
BIC: UBBSBGSF