Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27

Община Исперих приема предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих
17. 05. 2024 г.

Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза ...

Кметът на община Исперих кани исперихската общественост на публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих. Публичното обсъждане ще се проведе на 17.06.2024 год. (Понеделник) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих.
16. 05. 2024 г.

Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 11

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс на гражданите и юридическите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих
09. 04. 2024 г.

Публично обсъждане за приемане на Наредба № 28

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 02.04.2024 г. до 02.05.2024 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно проекта на Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите и горите от общинския поземлен фонд на Oбщина Исперих.
02. 04. 2024 г.

Публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

Във връзка с чл.26, ал.2, чл.26, ал.3, чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих.
19. 01. 2024 г.

Публично обсъждане на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023 – 2027 година

С настоящото публикуване в интернет страницата на Община Исперих, извършено на основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 26 от Закона за нормативните актове, се предоставя възможност на гражданите и на представителите на юридическите лица да изразят своите становища, респ. да направят своите предложения по проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023 – 2027 година.

19. 12. 2023 г.

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26

Община Исперих приема предложения и становища относно проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
14. 12. 2023 г.

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13

Община Исперих приема предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Исперих ...
06. 12. 2023 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 20.11.202З год. от 11:30 часа в заседателната зала на община Исперих, гр. Исперих, ул. „Дунав” № 2 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Горскостопански план и План за дейностите по опазване от пожари на горски територии — общинска собственост, в района на дейност на Т П „Държавно горско стопанство Сеслав” гр. Кубрат стопанисвани от Община Исперих.
06. 11. 2023 г.