Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


Заседание на Общински съвет Исперих на 27.06.2024 г.


ПОКАНА
за съвместно заседание на ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори", ПК по "Финанси и бюджет", ПК по "Здравеопазване и социални дейности", ПК по "Образование, култура и духовни дейности", ПК по "Законност и обществен ред", ПК по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси", ПК по "Младежта, спорта и туризма" и ПК по "Закона за установяване на конфликт на интереси" в Общински съвет Исперих. Съвместното заседание ще се проведе на 24 юни 2024 год. от 14:30 ч. в Заседателната зала на Община Исперих при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Издаване на Запис на заповед от Община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.631-0001-C02 от 05.07.2023 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с реализация на проект „Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на спортна сграда в гр. Исперих“.
Приложения: Становище към докладната записка.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Финанси и бюджет"

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.
Приложения: 
- Становище към докладната записка;
- Мотиви за приемане на Наредбата;
- Протокол от проведено публично обсъждане;
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12;
- Покана, публикувана в сайта.

ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Финанси и бюджет"

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на окончателна пазарна цена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС за Продажба на 907 ид. части от УПИ I-212, квартал 33 по плана на стопански двор с. Старо селище, община Исперих.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Финанси и бюджет"

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
Приложения:
- Мотиви за приемане на Наредба № 27;
- Наредба № 27;
- Обява;
- Предложение за Тарифа;
- Приложение № 1;
- Приложение № 2;
- Проект на Наредба № 27;
- Справка.

ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2024 год.
Приложение: Списък на имотите, подлежащи на задължително застраховане.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем  на част от поземлен имот № 24116.8.90 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Лудогорци, община Исперих, област Разград.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на част от поземлен имот № 32874.13.21 – публична общинска собственост по кадастралната карта на гр. Исперих, област Разград.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на земеделски поземлен имот № 69047.2.158, находящ  се в с. Старо селище, община Исперих, област Разград.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Лудогорци и с. Средоселци, община Исперих, област Разград.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на  автомобили, собственост на Община Исперих.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изработване на ПУП – ПР за поземлен имот № 35874.390.170 по кадастралната карта на гр. Исперих, общ. Исперих.
ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ПК по "Законност и обществен ред"

Ридван ДЖЕЛИЛ
Председател на ПК по "Общинска собственост, земеделие и гори"

Айдън ХЮСЕИН
Председател на ПК по "Финанси и бюджет"

Д-р Ферай АХМЕДОВА
Председател на ПК по "Здравеопазване и социални дейности"

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на ПК по "Образование, култура и духовни дейности"

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Законност и обществен ред"

Анчо ХАРАЛАМБИЕВ
Председател на ПК по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси"

Юнуз ХАККЪ
Председател на ПК по "Младежта, спорта и туризма"

Сали НАЗИФ
Председател на ПК по "Закона за установяване на конфликт на интереси