Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Въпроси, поставени от Фикрет Хамид - общински съветник (ДПС) към Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Исперих г-н Айдън Мехмед

Отговори от г-н Айдън Мехмед - Управител на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Исперих на поставените от г-н Фикрет Хамид - общински съветник (ДПС) въпроси.

Дата на публикуване: 30.04.2020 год.


ПОКАНА
за извънредно заседание на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам извънредно заседание на Общинския съвет Исперих  на 06.07.2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на община Исперих относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.

2. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на община Исперих относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.

БЕЙТИ МЮМЮН  БЕКИР
Председател на ОБщински съвет Исперих

На заседанието на Общински съвет Исперих няма да присъстват кметове на кметства и граждани.

Решения Общински съвет - Исперих

 

                               Мандат 2019 - 2023 год.

Решения за 2020 г.

Решения № 95 - 104 по Протокол № 12 от 25.06.2020 г. (Дата на публикуване: 02.07.2020 г.)
Решения № 86 - 94 по Протокол № 11 от 28.05.2020 г. (Дата на публикуване: 04.06.2020 г.)
Решения № 54 - 85 по Протокол № 10 от 23.04.2020 г. (Дата на публикуване: 30.04.2020 г.)
Решение № 53 по Протокол № 9 от 02.04.2020 год. (Дата на публикуване: 13.04.2020 г.)
Решения № 47 - 52 по Протокол № 8 от 19.03.2020 год. (Дата на публикуване: 26.03.2020 г.)
Решения № 41 - 46 по Протокол № 7 от 12.02.2020 г. (Дата на публикуване: 17.02.2020 г.)
Решение № 40 по Протокол № 6 от 31.01.2020 г. (Дата на публикуване: 07.02.2020 г.)
Решения № 28 - 39 по Протокол № 5 от 30.01.2020 г. (Дата на публикуване: 07.02.2020 г.)
Решения № 23 - 27 по Протокол № 4 от 08.01.2020 г. (Дата на публикуване: 13.01.2020 г.)

Решения за 2019 г.

Решения № 17 - 22 по Протокол № 3 от 27.12.2019 год. (Дата на публикуване: 06.01.2020 г.)
Решения № 4 - 16 по Протокол № 2 от 02.12.2019 г. (Дата на публикуване: 06.12.2019 г.)
Решения № 1 - 3 по Протокол № 1 от 06.11.2019 г. (Дата на публикуване: 08.11.2019 г.)


                               Мандат 2015 - 2019 год.
Решения № 746 - 751 по Протокол № 69 от 14.10.2019 г. (Дата на публикуване: - 21.10.2019 г.)
Решения № 735 - 745 по Протокол № 68 от 26.09.2019 г. (Дата на публикуване: - 02.10.2019 г.)
Решения № 728 - 734 по Протокол № 67 от 12.09.2019 г. (Дата на публикуване: 17.09.2019 год.)
Решение № 727 по Протокол № 66 от 15.08.2019 г. (Дата на публикуване: 20.08.2019 год.)
Решения № 714 - 726 по Протокол № 65 от 01.08.2019 г. (Дата на публикуване: 06.08.2019 год.)
Решения № 703 - 713 по Протокол № 64 от 24.06.2019 г. (Дата на публикуване: 26.06.2019 год.)
Решение № 702 по Протокол № 63 от 23.05.2019 г. (Дата на публикуване: 29.05.2019 год.)
Решения № 692 - 701 по Протокол № 62 от 23.05.2019 г. (Дата на публикуване: 29.05.2019 год.)
Решения № 679 - 691 по Протокол № 61 от 24.04.2019 г. (Дата на публикуване: 07.05.2019 год.)
Решения № 660 - 678 по Протокол № 60 от 28.03.2019 г. (Дата на публикуване: 02.04.2019 год.)
Решения № 640 - 659 по Протокол № 59 от 28.02.2019 г.
Решения № 625 - 639 по Протокол № 58 от 07.02.2019 г.
Решения № 619 - 624 по Протокол № 57 от 24.01.2019 г.

Решения за 2018 г.

Решения № 612 - 618 по Протокол № 56 от 20.12.2018 год.
Решения № 598 - 611 по Протокол № 55 от 29.11.2018 год.
Решение № 597 по Протокол № 54 от 06.11.2018 год.
Решения № 587 - 596 по Протокол № 53 от 11.10.2018 год.
Решения № 583 - 586 по Протокол № 52 от 20.09.2018 год.
Решения № 575 - 582 по Протокол № 51 от 30.08.2018 год.
Решения № 561 - 574 по Протокол № 50 от 30.07.2018 год.
Решения № 548 - 560 по Протокол № 49 от 28.06.2018 год.
Решения № 530 - 547 по Протокол № 48 от 31.05.2018 год.
Решение № 529 по Протокол № 47 от 23.05.2018 год.
Решение № 528 по Протокол № 46 от 23.05.2018 год.
Решения № 523 - 527 по Протокол № 45 от 11.05.2018 год.
Решения № 498 - 522 по Протокол № 44 от 26.04.2018 год.
Решения № 480 - 497 по Протокол № 43 от 29.03.2018 год.
Решения № 462 - 479 по Протокол № 42 от 22.02.2018 год.
Решение № 461 по Протокол № 41 от 01.02.2018 г.
Решения № 452 - 460 по Протокол № 40 от 25.01.2018 г.


Решения за 2017 г.

Решения № 449 - 451 по Протокол № 39 от 29.12.2017 г.
Решения № 433 - 448 по Протокол № 38 от 21.12.2017 год.
Решения № 417 - 432 по Протокол № 37 от 30.11.2017 год.
Решения № 409 - 416 по Протокол № 36 от 26.10.2017 год.
Решения № 383 - 408 по Протокол № 35 от 27.09.2017 год.
Решения № 381 - 382 по Протокол № 34 от 16.08.2017 год.
Решения № 371 - 380 по Протокол № 33 от 27.07.2017 год.
Решения № 354 - 370 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г.
Решения № 330 - 353 по Протокол № 31 от 26.05.2017 г.
Решение № 329 по Протокол № 30 от 23.05.2017 г.
Решения № 326 - 328 по Протокол № 29 от 04.05.2017 г.
Решения № 305 - 325 по Протокол № 28 от 27.04.2017 г.
Решения № 293 - 304 по Протокол № 27 от 16.03.2017 г.
Решения № 274 - 292 по Протокол № 26 от 16.02.2017 г.
Решения № 272 - 273 по Протокол № 25 от 27.01.2017 г.
Решения № 259 - 271 по Протокол № 24 от 19.01.2017 г.


Решения за 2016 г.

Решения № 251 - 258 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г.
Решение № 250 по Протокол № 22 от 15.12.2016 г.
Решения № 236 - 249 по Протокол № 21 от 01.12.2016 г.
Решения № 232 - 235 по Протокол № 20 от 14.11.2016 г.
Решения № 218 - 231 по Протокол № 19 от 27.10.2016 г.
Решения № 201 - 217 по Протокол № 18 от 29.09.2016 г.
Решения № 194 - 200 по Протокол № 17 от 14.09.2016 г.
Решения № 179 - 193 по Протокол № 16 от 25.08.2016 г.
Решения № 165 - 178 по Протокол № 15 от 28.07.2016 г.
Решения № 146 - 164 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г.
Решение № 145 по Протокол № 13 от 25.05.2016 год.
Решение № 128 - 144 по Протокол № 12 от 19.05.2016 год.
Решение № 90 - 127 по Протокол № 11 от 28.04.2016 год.
Решение № 74 - 89 по Протокол № 10 от 31.03.2016 год.
Решение № 62 - 73 по Протокол № 9 от 16.03.2016 год.
Решение № 42 - 61 по Протокол № 8 от 25.02.2016 год.
Решение № 41 по Протокол № 7 от 29.01.2016 год.
Решения № 37 - 40 по Протокол № 6 от 21.01.2016 год.


Решения за 2015 г.

Решение № 36 по Протокол № 5 от 29.12.2015 год.
Решения № 25 - 35 по Протокол № 4 от 17.12.2015 год.
Решения № 8 - 24 по Протокол № 3 от 26.11.2015 год.
Решения № 3 - 7 по Протокол № 2 от 13.11.2015 год.
Решения № 1 - 2 по Протокол № 1 от 05.11.2015 год.
Решение № 548 по Протокол № 62 от 16.10.2015 г.
Решения № 546 - 547 по Протокол № 61 от 14.08.2015 г.
Решения № 539 - 545 по Протокол № 60 от 30.07.2015 г.
Решения № 528 - 538 по Протокол № 59 от 30.06.2015 г.
Решения № 517 - 527 по Протокол № 58 от 27.05.2015 г.
Решения № 498 - 516 по Протокол № 57 от 30.04.2015 г.
Решение № 497 по Протокол № 56 от 23.04.2015 г.
Решения № 481 - 496 по Протокол № 55 от 31.03.2015 г.
Решения № 479 - 480 по Протокол № 54 от 27.02.2015 г.
Решения № 476 - 478 по Протокол № 53 от 20.02.2015 г.
Решения № 474 - 475 по Протокол № 52 от 11.02.2015 г.
Решения № 463 - 473 по Протокол № 51 от 02.02.2015 г.


Решения за 2014 год.

Протокол 50 / 23.12.2014 г.
Протокол 49 / 12.12.2014 г.
Протокол 48 / 25.11.2014 г.
Протокол 47 / 20.10.2014 г.
Протокол 46 / 23.09.2014 г.
Протокол 45 / 23.08.2014 г.
Протокол 44 / 21.07.2014 г.
Протокол 43 / 11.06.2014 г.
Протокол 42 / 19.05.2014 г.
Протокол 41 / 30.04.2014 г.
Протокол 40 / 31.03.2014 г.
Протокол 39 / 27.02.2014 г.
Протокол 38 / 13.02.2014 г.
Протокол 37 / 28.01.2014 г.


Решения за 2013 год.

Протокол 36 / 20.12.2013 г.
Протокол 35 / 12.12.2013 г.
Протокол 34 / 26.11.2013 г.
Протокол 33 / 22.10.2013 г.
Протокол 32 / 18.09.2013 г.
Протокол 31 / 30.08.2013 г.
Протокол 30 / 18.07.2013 г.
Протокол 29 / 21.06.2013 г.
Протокол 28 / 28.05.2013 г.
Протокол 27 / 15.05.2013 г.
Протокол 26 / 17.04.2013 г.
Протокол 25 / 05.04.2013 г.
Протокол 24 / 18.03.2013 г.
Протокол 23 / 20.02.2013 г.
Протокол 22 / 14.02.2013 г.
Протокол 21 / 22.01.2013 г.


Решения за 2012 год.

Протокол 20 / 14.12.2012 г.
Протокол 19 / 19.11.2012 г.
Протокол 18 / 26.10.2012 г.
Протокол 17 / 10.09.2012 г.
Протокол 16 / 29.08.2012 г.
Протокол 15 / 14.07.2012 г.
Протокол 14 / 27.06.2012 г.
Протокол 13 / 22.05.2012 г.
Протокол 12 / 07.05.2012 г.
Протокол 11 / 18.04.2012 г.
Протокол 10 / 30.03.2012 г.
Протокол 9 / 13.03.2012 г.
Протокол 8 / 06.03.2012 г.
Протокол 7 / 21.02.2012 г.
Протокол 6 / 16.02.2012 г.
Протокол 5 / 03.02.2012 г.


Решения за 2011 год.

Протокол 4 / 27.12.2011 г.
Протокол 3 / 14.12.2011 г.
Протокол 2 / 29.11.2011 г.
Протокол 1 / 04.11.2011 г.
Протокол 65 / 26.10.2011 г.
Протокол 64 / 21.09.2011 г.
Протокол 63 / 16.09.2011 г.
Протокол 62 / 15.09.2011 г.
Протокол 61 / 09.09.2011 г.
Протокол 60 / 26.08.2011 г.
Протокол 59 / 29.07.2011 г.
Протокол 58 / 10.06.2011 г.
Протокол 57 / 27.05.2011 г.
Протокол 56 / 12.05.2011 г.
Протокол 55 / 05.05.2011 г.
Протокол 54 / 29.04.2011 г.
Протокол 53 / 24.03.2011 г.
Протокол 52 / 15.03.2011 г.
Протокол 51 / 21.02.2011 г.
Протокол 50 / 28.01.2011 г.


Решения за 2010 г.

Протокол 49 / 22.12.2010 г.
Протокол 48 / 11.11.2010 г.
Протокол 47 / 08.10.2010 г.
Протокол 46 / 30.09.2010 г.
Протокол 45 / 27.09.2010 г.
Протокол 44 / 06.08.2010 г.
Протокол 43 / 07.07.2010 г.
Протокол 42 / 16.06.2010 г.
Протокол 41 / 08.06.2010 г.
Протокол 40 / 28.04.2010 г.
Протокол 39 / 08.04.2010 г.
Протокол 38 / 29.03.2010 г.
Протокол 37 / 19.02.2010 г.
Протокол 36 / 15.02.2010 г.
Протокол 35 / 29.01.2010 г.


Решения за 2009 г.

Протокол 34 / 28.12.2009 г.
Протокол 33 / 08.12.2009 г.
Протокол 32 / 26.11.2009 г.
Протокол 31 / 06.10.2009 г.
Протокол 30 / 09.09.2009 г.
Протокол 29 / 14.08.2009 г.
Протокол 28 / 28.07.2009 г.
Протокол 27 / 09.07.2009 г.
Протокол 26 / 29.06.2009 г.
Протокол 25 / 20.06.2009 г.
Протокол 24 / 27.05.2009 г.
Протокол 23 / 17.04.2009 г.
Протокол 22 / 11.03.2009 г.
Протокол 21 / 25.02.2009 г.
Протокол 20 / 30.01.2009 г.
Протокол 19 / 06.01.2009 г.


Решения за 2008 г.

Протокол 18 / 23.12.2008 г.
Протокол 17 / 18.12.2008 г.
Протокол 16 / 24.11.2008 г.
Протокол 15 / 03.11.2008 г.
Протокол 14 / 30.10.2008 г.
Протокол 13 / 26.09.2008 г.
Протокол 12 / 19.09.2008 г.
Протокол 11 / 29.07.2008 г.
Протокол 10 / 26.06.2008 г.
Протокол 9 / 28.05.2008 г.
Протокол 8 / 30.04.2008 г.
Протокол 7 / 28.03.2008 г.
Протокол 6 / 28.02.2008 г.
Протокол 5 / 28.01.2008 г.


Решения за 2007 г.

Протокол 4 / 27.12.2007 г.
Протокол 3 / 12.12.2007 г.
Протокол 2 / 12.11.2007 г.
Протокол 1 / 06.11.2007 г.
Протокол 44 / 31.08.2007 г.
Протокол 43 / 10.08.2007 г.
Протокол 42 / 27.07.2007 г.
Протокол 41 / 23.07.2007 г.
Протокол 40 / 26.06.2007 г.
Протокол 39 / 27.04.2007 г.
Протокол 38 / 23.03.2007 г.
Протокол 36 / 22.01.2007 г.


Решения за 2006 г.

Протокол 35 / 22.12.2006 г.
Протокол 33 / 10.11.2006 г.
Протокол 32 / 01.09.2006 г.
Протокол 31 / 22.08.2006 г.
Протокол 30 / 04.08.2006 г.
Протокол 29 / 30.06.2006 г.
Протокол 28 / 16.06.2006 г.
Протокол 27 / 26.04.2006 г.
Протокол 26 / 01.03.2006 г.
Протокол 25 / 31.01.2006 г.


Решения за 2005 г.

Протокол 24/28.12.2005 г.
Протокол 23/01.12.2005 г.
Протокол 22/17.09.2005 г.
Протокол 21/01.08.2005 г.
Протокол 20/31.05.2005 г.
Протокол 19/12.05.2005 г.
Протокол 18/07.04.2005 г.
Протокол 17/24.02.2005 г.


Решения за 2004 г.

Протокол 16/27.12.2004 г.
Протокол 15/16.12.2004 г.
Протокол 14/18.11.2004 г.
Протокол 13/05.10.2004 г.
Протокол 12/21.09.2004 г.
Протокол 11/09.09.2004 г.
Протокол 10/23.07.2004 г.
Протокол 9 /03.05.2004 г.
Протокол 8 /30.03.2004 г.
Протокол 7 /17.03.2004 г.
Протокол 6 / 02.03.2004 г.


Решения за 2003 г.

Протокол 5 / 29.12.2003 г.
Протокол 4 / 19.12.2003 г.
Протокол 3 / 12.12.2003 г.
Протокол 2 / 05.12.2003 г.
Протокол 1 / 07.11.2003 г.