Постоянни комисии към ОбС

Постоянна комисия по "Финанси и бюджет":

Председател: Айдън Исмаил Хюсеин
Членове:
 - Билгин Мустафа Билял;
- Тургай Назф Нури;
- Нух Нури Яхя;
- Зейти Фераим Мехмед.


Постоянна комисия по "Законност и обществен ред":

Председател: Гюнел Адем Мюсреф
Членове:
- Виргиния Николаева Станкова;
- Ахмед Юмер Хакъ;
- Неджми Ибрям Сабри;
- Нехрин Исуф Яшар;
- Дамян Василев Милев;
- Ридван Хабил Джелил.


Постоянна комисия по "Здравеопазване и социални дейности":

Председател: Ферай Ахмедова Сабит
Членове:
- Шенгюл Ибрахим Юсуф;
- Джейсун Мустафа Хасан;
- Идриз Мерихан Али
- Христо Йорданов Аргилов.


Постоянна комисия по "Образование, култура и духовни дейности":

Председател:  Екатерина Великова Димитрова
Членове:
- Шенгюл Ибрахим Юсуф;
- Нежда Неджат Саар;
- Берин Бейсимов Бейзатов;
- Николай Тодоров Николов.


Постоянна комисия по "Младежта, спорта и туризма":

Председател: Юнуз Ахмед Хаккъ
Членове:
- Христо Йорданов Аргилов;
- Ахмед Юмер Хакъ;
- Метин Сали Сали;
- Екатерина Великова Димитрова.


Постоянна комисия по "Закона за установяване на конфликт на интереси":

Председател: Сали Бакир Назиф
Членове:
- Ферай Ахмедова Сабит;
- Нежда Неджат Саар;
- Юнуз Ахмед Хаккъ;
- Виргиния Николаева Станкова.


Постоянна комисия по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси":

Председател: Анчо Велчев Хараламбиев
Членове:
- Ахмед Джевад Шериф;
- Джейсун Мустафа Хасан;
- Шенол Ибрям Рафи;
- Сали Баки Назиф.


Постоянна комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори":

Председател: Ридван Хабил Джелил
Членове:
- Метин Сали Сали;
- Билгин Мустафа Билял;
- Яман Гюнай Хюсмен;
- Дамян Василев Милев.