Настойничество и попечителство

НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

Орган по настойничеството и по попечителството е кметът на общината или определено от него длъжностно лице.

Настойничество се учредява над:

- малолетни, чиито родители са неизвестни;
- малолетни, чиито родители са починали;
- малолетни, чиито родители са поставени под пълно запрещение;
- малолетни, чиито родители са лишени от родителски права;
- лица, поставени под пълно запрещение.

Попечителство се учредява над:

- непълнолетни, чиито родители са неизвестни;
- непълнолетни, чиито родители са починали;
- непълнолетни, чиито родители са поставени под пълно запрещение;
- непълнолетни, чиито родители са лишени от родителски права.
- лица, поставени под ограничено запрещение.

Органът по настойничеството и по попечителството съдейства на настойника и на попечителя при изпълнение на техните задължения. Когато поставеният под настойничество или попечителство е дете, такова съдействие оказва и дирекция "Социално подпомагане".

Лице, на което стане известно, че е необходимо учредяване на настойничество или на попечителство, е длъжно незабавно да уведоми органа по настойничество и по попечителство, а когато се отнася до дете - и дирекция "Социално подпомагане". В случай че детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, уведомлението се прави от директора в 7-дневен срок от настаняването.

 

Настойнически съвет

Когато са налице условия за учредяване на настойничество, органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойнически съвет. Настойническият съвет се състои от настойник, заместник-настойник и двама съветници. Членовете на настойническия съвет са лица измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. В състава на настойническия съвет могат да бъдат включени и други подходящи лица, които са дали писмено съгласие за това.

 

Попечител и заместник-попечител

Когато са налице условия за учредяване на попечителство, органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава попечител и заместник-попечител. Попечителят и заместник-попечителят са лица измежду роднините и близките на непълнолетния или на поставения под ограничено запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. За попечител и/или заместник-попечител могат да бъдат назначени и други подходящи лица, които са дали писмено съгласие за това.

 

Пречки за назначаване

Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и заместник-попечители:

- недееспособните;
- лишените от родителски права;
- осъдените за умишлени престъпления (установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се извършва служебно от органа по настойничеството и по попечителството).

 

Охранителни мерки

До назначаването на настойник или попечител органът по настойничеството и по попечителството взема охранителни мерки за личността и имуществото на лицето, което трябва да бъде поставено под настойничество или попечителство. Органът по настойничеството и по попечителството лично или чрез определено от него лице извършва опис на имуществото. При нужда той може да възложи на определено лице да изпълнява временно настойнически или попечителски функции.

При учредяване на настойничество или попечителство над дете органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" предприемането на подходящи мерки за закрила.

 

Промени в състава

Органът по настойничеството и по попечителството може да прави промени в състава на настойническия съвет, съответно може да смени попечителя и/или заместник-попечителя, когато интересите на поднастойния/подопечния изискват това. Членовете на настойническия съвет, попечителят и заместник-попечителят могат да бъдат сменени и по тяхно искане.

 

Права и задължения на настойника

Дейността на настойника е почетна.

Настойникът на малолетен има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси, отглежда детето, формира възгледите му и осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност. Настойникът няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето. Настойникът осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното дете. Настойникът може сам да представлява малолетното дете. Когато малолетното дете е настанено в приемно семейство, настойникът може да го представлява сам.

Настойникът на поставения под пълно запрещение е длъжен да се грижи за него, да управлява имуществото му и да го представлява пред трети лица.

Поставеният под настойничество живее при настойника, освен ако важни причини налагат отделно живеене.

Когато поставеното под настойничество лице се отклони или бъде отклонено от определеното му местоживеене, настойникът може да поиска от районния съд връщането му, след като го изслуша. Определението на съда може да се обжалва пред окръжния съд, като обжалването не спира изпълнението. Връщането се осъществява по административен ред.

Настойникът управлява имуществото на поставения под настойничество с грижата на добър стопанин и в негов интерес.

Настойникът в срок до един месец е длъжен да уведоми органа по настойничеството и по попечителството за придобитото след учредяване на настойничеството имущество на значителна стойност.

Настойникът е длъжен да внася паричните средства на лицето под настойничество на негово име в банка в 7-дневен срок от получаването им. За несвоевременно внесени суми той дължи законната лихва.

Настойникът извършва действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на поднастойния, само с разрешение на районния съд по настоящия адрес на поднастойния, ако разпореждането не противоречи на интереса на последния. Към молбата за разрешение настойникът прилага и мнението на настойническия съвет. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от поставено под настойничество лице са нищожни.

 

Права и задължения на заместник-настойника

Заместник-настойникът замества настойника, когато последният е възпрепятстван да изпълнява задълженията си или когато възникне противоречие между неговите интереси и интересите на поставения под настойничество. В тези случаи органът по настойничеството и по попечителството може да назначи особен представител.

Заместник-настойникът може да предлага на органа по настойничеството и по попечителството освобождаване на настойника.

 

Права и задължения на съветниците в настойническия съвет

Съветниците подпомагат настойника и заместник-настойника при изпълнение на техните задължения и уведомяват органа по настойничеството и по попечителството за неблагополучия при отглеждането и възпитанието на малолетния, както и при опазване на правата и интересите на поставения под настойничество. Те изслушват отчета на настойника и участват при приемането му от органа по настойничеството и по попечителството. Съветниците могат да предлагат освобождаване на настойника и дават мнение в предвидените от закона случаи.

Настойническият съвет дава писмено становище относно осиновяването на детето под настойничество от настойника.

 

Права и задължения на попечителя

Дейността на попечителя е почетна.

Поставеният под попечителство живее при попечителя, освен ако е настанен другаде по установения в закона ред. Когато поставеното под попечителство лице се отклони или бъде отклонено от определеното му местоживеене, попечителят може да поиска от районния съд връщането му, след като го изслуша. Определението на съда може да се обжалва пред окръжния съд, като обжалването не спира изпълнението. Връщането се осъществява по административен ред.

Попечителят осигурява подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете.

Попечителят дава съгласие за правните действия на непълнолетния, когато тези действия са в негов интерес. При противоречие между интересите на попечителя и на подопечния се назначава особен представител.

Паричните средства на поставения под попечителство се внасят на негово име в банка.

 

Права и задължения на заместник-попечителя

Заместник-попечителят дава мнение в случаите на осиновяване на поставения под попечителство от попечителя.

Заместник-попечителя замества попечителя, когато последният е възпрепятстван да изпълнява задълженията си или когато възникне противоречие между неговите интереси и интересите на поставения под попечителство. В тези случаи органът по настойничеството и по попечителството може да назначи особен представител.

Заместник-попечителят може да предлага на органа по настойничеството и по попечителството освобождаване на попечителя.

 

Надзор върху действията на настойника и на попечителя

Органът по настойничеството и по попечителството упражнява надзор върху дейността на настойника и на попечителя. Той може да спира техните действия и да предписва извършването на действия, след като вземе мнението на настойническия съвет, съответно – на заместник-попечителя.

 

Отчет на настойника и на попечителя

Всяка година до края на месец февруари настойникът дава отчет за дейността си пред настойническия съвет и го представя пред органа по настойничеството и по попечителството. Настойникът дава отчет и при освобождаването му, както и когато органът по настойничеството и по попечителството поиска това.

При поискване от органа по настойничеството и по попечителството в присъствието на заместник-попечителя попечителят дава обяснение за дейността си.

Органът по настойничеството и по попечителството се произнася по отчета на настойника и по обясненията на попечителя и ако констатира нередовности, изисква отстраняването им. Когато настойничеството или попечителството е учредено върху ненавършило пълнолетие дете, становище изразява и дирекция "Социално подпомагане".

По искане на органа по настойничеството и по попечителството районният съд издава изпълнителен лист срещу настойника за неотчетени суми.

Когато настойникът без уважителни причини не се яви или не представи отчета, органът по настойничеството и по попечителството му налага глоба в размер от 50 до 500 лв. Той изисква отчета от заместник-настойника.

Когато попечителят без уважителни причини не се яви или не даде обяснение, органът по настойничеството и по попечителството му налага глоба в размер от 50 до 500 лв. Той изисква обяснение от заместник-попечителя.

 Установяването на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Преминаване от настойничество към попечителство

С навършване на четиринадесетгодишна възраст настойничеството се прекратява и органът по настойничеството и по попечителството назначава попечител и заместник-попечител. До назначаването им дейността се изпълнява от настойника.

При преминаване от пълно към ограничено запрещение до назначаването на попечител дейността се изпълнява от настойника.

 

Настойничество и попечителство по право

Настойник, съответно попечител, на дете с неизвестни родители е ръководителят на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, в която то е настанено. В тези случаи не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и не се образуват настойнически дела.

Настойник на поставения под пълно запрещение или попечител на поставения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, родителските права и задължения се упражняват от неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от тях. В тези случаи не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и не се образуват настойнически дела. Органът по настойничеството и по попечителството освобождава настойника или попечителя, когато интересите на поставения под запрещение изискват това. В тези случаи се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител по общия ред.

 

Регистър

При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, настойникът и попечителят се вписват в регистър. Регистърът се води от органа по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на поставения под настойничество или под попечителство.