Общинска собственост и общински кооперативен пазар

Протокол за извършена проверка за спазване на условията по чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Исперих.
Дата на публикуване: 30.04.2024 год.


Протоколи за разпределение на необходимите площи с начин на трайно ползване Пасища, мери и ливади в землищата на населените места на територията на община Исперих за селскостопанската 2024/2025 год.

№ на протокол Населено място Файл за изтегляне
1 с. Вазово Протокол № 1
2 с. Голям Поровец Протокол № 2
3 с. Духовец Протокол № 3
4 с. Къпиновци Протокол № 4
5 с. Печеница Протокол № 5
6 с. Райнино Протокол № 6
7 с. Свещари Протокол № 7
8 с. Тодорово Протокол № 8

9

с. Подайва

Протокол № 9

10 c. Йонково, с. М. Йонково Протокол № 10

Дата на публикуване: 30.04.2024 год.


- Списък на пасища, мери и мери за общо ползване за 2024-2025 год.;
- Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2024-2025 год.;
- Правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд на територията на община Исперих за 2024-2025 стопанска година;
- Годишен план за паша за 2024-2025 стопанска година на територията на община Исперих.

- Докладна записка за определяне на маломерни имоти в община Исперих от ОПФ и условията за отдаването им под наем да селскостопанската 2024-2025 год.;
- Списък на маломерните имоти за 2024-2025 год.
Дата на публикуване: 01.03.2024 год.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Исперих през 2024 година


Протоколи за разпределение на необходимите площи с начин на трайно ползване Пасища, мери и ливади в землищата на населените места на територията на община Исперих за селскостопанската 2023/2024 год.

№ на протокол Населено място Файл за изтегляне
1 с. Бърдоква Протокол № 1
2 с. Вазово Протокол № 2
3 с. Конево Протокол № 3
4 с. Къпиновци Протокол № 4
5 с. Печеница Протокол № 5
6 с. Средоселци Протокол № 6
7 с. Яким Груево Протокол № 7
8 с. Свещари Протокол № 8
9 с. Тодорово Протокол № 9
10 с. Старо селище Протокол № 10
11 с. Райнино Протокол № 11
12 с. Лудогорци Протокол № 12
13 с. Малък Поровец Протокол № 13
14 с. Белинци Протокол № 14
15 с. Йонково Протокол № 15
16 с. Духовец

Протокол № 16

17 с.Подайва Протокол № 17
18 с.Делчево Протокол № 18
19 с.Китанчево Протокол № 19

Дата на публикуване: 28.04.2023 год.


Заповеди Полски пътища 2024 год.


Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2023/2024 година

Маломерни имоти в община Исперих през 2023 год.


Пасища и мери - 2023-2024
Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 г.

Приложение 1 - Имоти за общо ползване;
Приложение 2 - Имоти за индивидуално ползване;
Приложение 3 - Правила за ползване;
Приложение 4 - Годишен план;
Дата на публикуване: 17.03.2023 год.


АРХИВНИ:

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2023 год.
Дата на публикуване: 17.03.2023 год.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Исперих през 2023 год.
Дата на публикуване: 14.02.2023 год.

1. С Решение № 499/27.04.2023 г. е допълнен раздел „Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в имота сграда“ с т. 5 - Поземлен имот № 61875.33.353 с площ 1379 кв.м по кадастралната карта на с. Райнино с АОС № 7048/28.10.2021 г. при прогнозна продажна цена в размер на 4 200 лева. 

2. С Решение № 539/31.08.2023 г. е допълнен раздел „Продажба на незастроени дворни места“ с т. 12 - Поземлен имот № 61875.33.177 с площ 1438 кв.м по кадастралната карта на с. Райнино с АОС № 7090/03.02.2022 г. при прогнозна продажна цена в размер на 5 000 лева.


Заповед № 125 от 30.01.2023 год. за забрана на пашата на селскостопански животни в горските територии, собственост на ДГСС - Кубрат.
Дата на публикуване: 30.01.2023 год.


Пасища и мери - 2022-2023
Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 г.

Приложение 1 - Имоти за общо ползване;
Приложение 2 - Имоти за индивидуално ползване;
Приложение 3 - Правила за ползване;
Приложение 4 - Годишен план;
Дата на публикуване: 31.03.2022 год.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Исперих през 2022 год.
Дата на публикуване: 14.02.2022 год.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2022 год.
Дата на публикуване: 13.01.2022 год.


Разпоредителни сделки в община исперих през 2022 год.

Справка за разпоредителните сделки през 2021 год.
Дата на публикуване: 13.01.2022 год.


Заповед № 141 / 02.02.2021 г.  за забрана на паша на горски територии собственост на Община Исперих.

Приложение № 1 към Заповед № 141 
Приложение № 2 към Заповед № 141 


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2021 година
Дата на публикуване: 15.02.2021 г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2021 год.
Дата на публикуване: 08.01.2021 г.


Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2022/2023 година

Маломерни имоти в община Исперих през 2022 год.
Препис Извлечение от Протокол № 41 от 31.03.2022г.
Дата на публикуване:01.05.2022 г.


Протоколи за разпределение на необходимите площи с начин на трайно ползване Пасища, мери и ливади в землищата на населените места на територията на община Исперих през 2022 год.

№ на протокол Населено място Файл за изтегляне
1 с. Белинци Протокол № 1
2 с. Бърдоква Протокол № 2
3 с. Вазово Протокол № 3
4 с. Делчево Протокол № 5
5 с. Духовец Протокол № 6

6

с. Йонково

Протокол № 7
7 с. Китанчево Протокол № 8
8 с. Конево Протокол № 9
9 с. Къпиновци Протокол № 10
10 с. Лудогорци Протокол № 11
11 с. Мaлък Поровец Протокол № 12
12 с. Печеница Протокол № 13
13 с. Райнино Протокол № 15
14 с. Свещари Протокол № 16
15 с. Средоселци Протокол № 17
16 с. Старо селище Протокол № 18
17 с. Тодорово Протокол № 19
18 с. Яким Груево Протокол № 20

Дата на публикуване: 29.04.2022 г.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Исперих през 2020 година
Дата на публикуване: 06.03.2020 год.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2020 год.
Дата на публикуване: 02.01.2020 год.


Пасища и мери 2019г. -  Протоколи

Пасища и мери - 2019-2020

Приложение 1 - Имоти за общо ползване;
Приложение 2 - Имоти за индивидуално ползване;
Приложение 3 - Правила за ползване;
Приложение 4 - Годишен план;
Документи
Дата на публикуване: 01.03.2019 год.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2019г.

Препис-извлечение по Протокол № 36/26.10.2017 г. във връзка с годишния план за ползване на дървесина през 2018 г.

Годишен план за ползване на дървесина на Община Исперих за 2018 г.


Заповед № 283 за забрана на паша на горски територии собственост на Община Исперих.

Приложение към Заповед № 283


Заповед № 115 за забрана на паша на горски територии собственост на ТП "ДГС-Сеслав"

Приложение към Заповед № 115


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.


Пасища и мери - 2018 година (архивна - *.rar; ~ 6 MB)