Проект „Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Исперих”

Проект „Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Исперих”

            На 13.03.2024 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0010 „Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Исперих“.

Общата стойност на отпусната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 391 160,00 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца.

Изпълнението на дейностите по договора започват от 01.04.2024 г.

Основната цел на проекта е да повиши качеството на живот, насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа в община Исперих.       

        Специфични цели:

  • Създаване на условия за пълноценно интегриране на хората в неравностойно положение в икономическия и социален живот на община Исперих, чрез предоставяне на достъп до адекватни форми на професионална подготовка и трудова реализация;
  • Осигуряване на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и включване в обществеността на уязвимите групи;
  • Развиване на политики, които непрекъснато се адаптират спрямо нуждите на целевите групи;
  • Създаване на условия за взаимодействие, консултации, открит диалог и споделяне на отговорността между всички заинтересовани страни по отношение на уязвимите групи.

          В проект „Шанс за достоен живот на хората в неравностойно положение от община Исперих“ са предвидени следните дейности за реализиране:

  1. Подбор и наемане на персонал за изпълнение на дейностите;
  2. Идентифициране на лица от целевата група и изготвяне на индивидуален план;
  3. Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
  4. Психологическо подпомагане;
  5. Обучение по Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“;
  6. Организиране на кръгли маси между работодатели и уязвимите групи.

 

           Благодарение на проектните дейности ще се спомогне за подобряване на достъпа до заетост и преодоляване на бедността и социалното изключване на групите в неравностойно положение.

01. 04. 2024 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: