Откриване на строителна площадка по проект “Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион

Откриване на строителна площадка по проект Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, кв. 138 по плана на гр. Исперих“ – 22.04.2024 г. , 11,00 часа

На 18.04.2023 г. Община Исперих подписа с ДФ Земеделие и СНЦ МИГ – Исперих договор BG06RDNP001-19.631-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 463 633,28 лв. за реализирането на проект „Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, кв. 138 по плана на гр. Исперих“. Проектът се финансира по процедура на МИГ Исперих BG06RDNP001-19.631 – мярка 7.4 "Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Основна цел на инвестиционното намерение на община Исперих е съществуващия спортен комплекс да се превърне в модерно и привлекателно място за активен спорт и занимания на открито. Предвидено е:

  • ремонт на източните трибуни и подходите към тях - възстановяване на бетонните основи и подмяна на местата за сядане. Съществуващите пейки ще се демонтират, а бетонните основи на трибуните ще се репарират с нанасяне на ремонтна водоплътна циментова замазка. Предвижда се поставяне на седалки в два цвята– бял и зелен. След ремонта ще бъдат обособени 1359 седящи места. Предвижда се и: подмяна на тротоарните настилки непосредствено пред трибуните; изпълнение на настилка по подходите към трибуните и терена;
  • изграждане на площадка с открит фитнес между футболното игрище и трасето на лекоатлетическата писта; Ще се изпълни каучукова настилка в пространството за разполагане на фитнес уредите, а покрай нея се обособяват зони за отдих с настилка унипаваж.
  • Изграждане на автоматизирана поливна система и нова тревна настилка на терена на стадиона

Реализацията на проекта ще доведе до:

- Увеличаване на възможностите за спорт на открито;
- Ангажиране на децата и младежите в спортни занимания и принос за повишаване на здравословния им статус;
- Намаляване травмите сред спортуващите, вследствие на положените настилки с ударопоглъщащи и противохлъзгащи свойства;
- Увеличаване на възможностите за провеждане на състезания, турнири с различен мащаб;

За Изпълнител на СМР дейностите е избрана фирма "ИНФРА КОНЦЕПТ" ЕООД, гр. Бургас, а строителния надзор ще се осъществява от БУЛКОНС ГРУП ЕООД, гр. София.

Община Исперих вече реализира един проект за „Изграждане и възстановяване на зона за спорт на територията на градския стадион в гр. Исперих“, по който се изгради мултифункционална спортна площадка, за няколко вида спорт – баскетбол, волейбол, тенис на корт и бадминтон, реновира се съществуващата лекоатлетическа писта, обновиха се подходите към спортния комплекс, изгради се подходяща енергоспестяваща осветителна инсталация и озеленяване.

След реализацията на двата проекта градският стадион ще придобие съвсем нов, по-модерен облик и ще стане притегателно място за много деца и младежи, и техните семейства, ще се насърчи активния начин на живот. Подобрените услуги, свързани със свободното време и спорта, ще задържат младите хора на територията на община Исперих.

18. 04. 2024 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: