ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга-резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от техните семейства.  Тя осигурява настаняване на децата в среда, близка до семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с потребностите на настанените деца. Ще бъдат настанявани деца на/над 3-годишна възраст до 18-годишна възраст, както от закриващите се 29 ДДЛРГ, деца от съществуващи резидентни услуги и деца от общността при необходимост, на база оценка на потребностите на детето, като задължително ще се взема предвид мнението му.

Организирането на живота  и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Капацитетът на центъра към настоящия момент е 15 деца    Услугата се управлява от Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е Община Исперих.

 • ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТДБУ 2 само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри. Възрастовите критерии за прием и напускане на ЦНСТДБУ 2 могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата.

 • КРИТЕРИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
 • Деца, при които на определения етап от работа е невъзможна тяхната реинтеграция, осиновяване или настаняване в приемно семейство;
 • Деца, за които е наложително временно извеждане от семейството поради риск, застрашаващ нормалното им развитие;
 • Деца и техните семейства, които са заявили желание и имат ресурс за работа по намаляване на настаняването или реинтеграция;
 • Деца, които са в процес на подготовка за осиновяване или настаняване в приемно семейство.

 

 • ЦЕЛИ:
 • Осигуряване качество и среда на живот, които гарантират пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа;
 • Развиване на социални компетенции  и умения за независим живот;
 • Развиване на индивидуален потенциал;
 • Участие на семейството в процеса на грижа и подкрепа и въвличане на родителите в живота на децата;
 • Намиране на подходяща семейна среда или реинтеграция

 

 • ПРИНЦИПИ:
 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Зачитане на достойнството и личността на детето;
 • Уважение към личната история, етническа и културна идентичност на детето;
 • Предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на децата, съобразно техните потребности и възможности;
 • Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете, като се отчита динамиката на детското развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи;
 • Насърчаване на взаимоотношенията между детето и значими за детето хора и външния свят;
 • Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;
 • Поддържане на среда, близка до семейната и предлагане на отношения на сигурност и доверие, трайни във времето;
 • Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на детето, съобразно индивидуалните му особености;
 • Осигуряване на значим възрастен за детето, с който да създаде значима доверителна връзка.
 • Работа в екип и междуинституционално партньорство;
 • Подбор на лицата, пряко ангажирани в директната работа с деца, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация
 • Услугата се предоставя в среда и условия, наподобяващи в максимална степен домашните условия и атмосфера, и начин на общуване в семейството.

 

Адрес: гр.Исперих, ул."Васил Левски" №72

Управител: Снежана Йорданова

Телефон: 08431/22-01

E-mail: ludogorie_isperih@abv.bg