ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа.

В Центъра се извършват:социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждаване и конфликт при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните семейства, оценяване и обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. Специалисти от персонала на Центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл.16, ал.5 от Закона за социалното подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.           

Услугата се управлява от Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е Община Исперих.                        

 • ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Услугата е предназначена за деца в риск от 0 до 18-годишна възраст и техните семейства. Към настоящия момент капацитетът на услугата е 40.

 • КРИТЕРИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:
 • Деца с поведенчески проблеми и прояви;
 • Деца в риск от отпадане от училище;
 • Деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството;
 • Деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или в семейство на близки и роднини;
 • Деца, настанени в специализирани институции или резидентна услуга, на които предстои реинтеграция;
 • Кандидат-осиновители и наблюдаване на утвърдени приеми семейства;
 • Семейства без постоянни доходи и/или без жилище;
 • Семейства с установени здравословни проблеми на член от семейството или на самото дете;
 • Семейства с деца със специални потребности;
 • Родители на новородено, заявили желание в родилното отделение да изоставят детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция;
 • Майка, изоставила новородено дете в родилно отделение;
 • Бременна жена в риск да изостави детето си след раждането;
 • Клиенти, имащи нужда и желание за настаняване в друг вид социална услуга от общността и др..

 

 • ЦЕЛИ:

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и неговото семейство.

 • Подкрепа на деца- жертви на насилие техните семейства;
 • Оказване на психологическа подкрепа;
 • Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции в техните биологични семейства, осиновяване или настаняване в среда, близка до семейната – семейство на близки и роднини или приемно семейство;
 • Превенция на отпадане от училище;
 • Превенция на изоставянето;
 • Оценка на родителския капацитет;
 • Оценка на риска;
 • Предоставяне на логопедични услуги;
 • Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални и образователни и други услуги в общността;
 • Посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред други държавни, административни и неправителствени организации

 

 • ПРИНЦИПИ:
 • Осигуряване по най-добрия начин интересите на детето;
 • Родителите са отговорни за отглеждането и развитието на детето;
 • Детето е личност и има право да бъде зачитано и уважавано като такова;
 • Най-доброто място за отглеждане на детето е в семейството;
 • Насърчаване независимостта и поемането на отговорност от клиентите;
 • Зачитане и уважение на личността на клиента и на семейството като ценност;
 • Информиране и договаряне с клиентите;
 • Поверителност при работа с информацията на клиента;
 • Доброволност на ползване на услугата;
 • Индивидуализиран подход при работата с детето и семейството;
 • Работа със силните страни и ресурсите на детето и семейството;
 • Ограничен период на ползване на услугата;
 • Работа в екип и междуинституционално партньорство

 

Адрес: гр.Исперих, ул."Васил Левски" №72

Управител: Снежана Йорданова

Телефон: 08431/22-01

E-mail:   ludogorie-isperih@abv.bg