Екология

Код Наименование на услугата Правно основание Срок Такса
  Издаване на разрешение за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулационните черти на населеното място Наредба № 1 и Наредба № 20 на ОбС - Исперих 14 дни 10,00 лв.
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на над 1 дка лозя в селскостопански земи Наредба № 1 и Наредба № 20 на ОбС - Исперих; ЗОССИ - чл. 32, ал. 3 14 дни 10,00 лв.
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 бр. дървета и до 1 дка лозя в селскостопански земи Наредба № 1 и Наредба № 20 на ОбС - Исперих; ЗОССИ - чл. 32, ал. 2 14 дни 10,00 лв.
  Издаване на разрешение за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулационните черти на населеното място Наредба № 1 и Наредба № 20 на ОбС - Исперих 14 дни 10,00 лв.
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение чл. 63 от ЗУТ 14 дни 20,00 лв.
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения чл. 46, т. 3 от ЗЛР 5 дни 10,00 лв. на откос
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения чл. 24, ал. 2 и чл. 46, т. 2 от ЗЛР 5 дни Според вида и количеството
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд ППЗГР - чл. 131 б 1 ден 1,00 лв. на куб. м.
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии чл. 211, ал. 4 от ЗГР 1 ден 5,00 лв. за 1 брой превозен билет
  Издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект чл. 52 и чл. 60 от Закона за водите от 2 до 4 месеца 250,00 лв.
  Удължаване на срока на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект чл. 52 и чл. 60 от Закона за водите от 2 до 4 месеца 100,00 лв.
  Изменение и/или допълнение на издадено разрешително чл. 52 и чл. 60 от Закона за водите от 2 до 4 месеца 130,00 лв.