Комплексно административно обслужване

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

- предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;
- повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;
- намаляване на административната тежест;
- намаляване на възможностите за корупционни практики.

 

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

- Събиране на данни по служебен път;
- Еднократно събиране на данни;
- Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;
- Автоматизиране на процесите;
 

Заявление за КАО /Образец/ – изтеглете тук

Протокол за устно заявена услуга /Образец/ – изтеглете тук