Управление на общинска собственост

 

Код Наименование на услугата Срок Такса
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 5 дни
3 дни
до 8 ч.
5,00 лв.
7,00 лв.
10,00лв.
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 5 дни
3 дни
до 8 ч.
5,00 лв.
7,00 лв.
10,00 лв.
1988 Издаване на удостоверение за отписан имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот 5 дни
3 дни
до 8 ч.
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение до 31.12. 5,00 лв.
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

3 дни

до 8 часа

0,50 лв. на лист
0,80 лв. на лист
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка 3 дни
до 8 ч.
10,00 лв.
12,00 лв.
2059 Издаване на заповед за изземване на имот 30 дни 5,00 лв.
2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост 5 дни 5,00 лв.
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 3 дни 5,00 лв.
  Издаване на скици от планове на новообразуваните имоти по § 4к от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 5 дни
3 дни
до 8 ч.
10,00 лв.
15,00 лв.
20,00 лв.
  Издаване на удостоверения за отстояния на имоти по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 5 дни
3 дни
до 8 ч.
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
  Нанасяне на изменения в плановете на новообразуваните имоти по § 4к от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 5 дни
3 дни
до 8 ч.
5,00 лв.
8,00 лв.
10,00 лв.
  Заверка на скици на имоти по § 4к от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, от издаването на които са изтекли 6 месеца 3 дни 3,00 лв.